Konferencja GAZTERM 2021

Podczas pierwszego dnia konferencji GAZTERM 2021 mec. Małgorzata Banasik, partner zarządzający kancelarii wystąpiła w IV panelu poświęconym zagadnieniom „efektywnego wykorzystaniu infrastruktury gazowniczej w procesie transformacji energetycznej”. W swoim wystąpieniu wyjaśniła zagadnienia związane z planowanymi regulacjami pakietu FITfor55 i ich wpływu na planowane inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym, wodorowym i ciepłownictwie.

Ustawa offshore podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 stycznia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (dalej jako ?Ustawa?). Ustawa, wyznaczająca ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, została podpisana przez Prezydenta po niemal pełnej jednomyślność co do tej ustawy w Sejmie […]

Kancelaria BWW zaczyna rok 2021 z dwoma bardzo dobrymi informacjami

Z przyjemnością informujemy, że Małgorzata Banasik, Managing Partner Kancelarii BWW,  została powołana na Prezesa Sądu Giełdowego, stałego sądu polubownego, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Właśnie rozpoczęła się 5-letnia kadencja nowego składu sędziowskiego. Do zespołu Kancelarii jako Of Counsel dołącza radca prawny Agnieszka Ferek – bardzo doświadczony praktyk w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, w […]

Praca na urlopie macierzyńskim jednak możliwa

W ostatnim wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczas dominującą interpretację przepisów, zgodnie z którą matka dziecka nie mogła świadczyć pracy w okresie korzystania z tzw. obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, tj. przez co najmniej 14 tygodni. Oznacza to, że kobiety będą mogły wrócić do pracy jeszcze w czasie korzystania z tego urlopu.

COVID a choroba zawodowa

W kwietniu 2020 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja nr 5073 w przedmiocie ujęcia COVID-19 w wykazie chorób zawodowych. W odpowiedzi na interpelację, ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że obecny stan prawny pozwala na stwierdzenie zaistnienia choroby zawodowej w przypadku zachorowania na COVID-19.

Nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru zasiłku w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy na skutek porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi

Dnia 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747; dalej: ?ustawa zmieniająca?), która wśród wielu zmian zawiera niezwykle istotny przepis dotyczący zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dla ochrony przede wszystkim kobiet w […]

Tarcza 5.0 wchodzi w życie

Tarczą 5.0 nazywana jest ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawierająca szczególne rozwiązania wspomagające przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Przewiduje ona możliwość przyznania dodatkowego świadczenia […]