obszary doradztwa

Energetyka, infrastruktura i środowisko

KONCESJE

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie procesu udzielenia, zmiany czy cofnięcia koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii. Zapewniamy doradztwo na każdym etapie procesu uzyskiwania koncesji – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po uzyskanie koncesji.

TARYFY

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie tworzenia i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, jak i w zakresie zwolnień z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu zatwierdzania taryfy – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po zatwierdzenie taryfy.

INSTRUKCJE RUCHU

Kompleksowo w procesie tworzenia i zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych (IRiESP) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz czy wyznaczania (IRiESD). Sporządzamy niezbędne dokumenty, wyjaśnienia, odwołania.

GAZ ZIEMNY

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym oraz sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Doradzamy w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków wynikających z regulacji prawa unijnego, w tym REMIT, EMIR, MIFID, MIFID II, NC CAM, NC BAL.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy tworzeniu strategii zakupowych, przesyłu oraz bilansowania paliwa gazowego, w tym poprzez Towarową Giełdę Energii (TGE), rynek OTC, giełdy państw ościennych np. EEX, a także w procesie zmiany sprzedawcy.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zapewniamy doradztwo dla operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych. Doradzamy spółkom przy działalności hurtowej na towarowych giełdach energii w Polsce i na rynkach zagranicznych.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Oferujemy kompleksową obsługę transakcji M&A w energetyce oraz doradztwo restukturyzacyjne. Sporządzamy analizy prawne – due diligence – w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa regulujących działalność przedsiębiorstw energetycznych. Opracowujemy modele realizacji transakcji i niezbędne dokumenty transakcyjne. Doradzamy w zakresie wyboru sposobu realizacji przedsięwzięcia. Zapewniamy wsparcie w całym procesie realizacji transakcji.

FOTOWOLTAIKA
OZE

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie realizacji inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki (PV). Zapewniamy doradztwo na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od przeprowadzenia wstępnych analiz, wyboru scenariusza realizacji inwestycji, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i dokumentów, po negocjowanie umów z inwestorami, wykonawcami oraz instytucjami finansowymi aż po oddanie inwestycji do użytkowania. Zapewniamy przygotowanie oraz negocjowanie umów umożliwiających uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości. Oferujemy udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie eksploatacji inwestycji oferujemy bieżące wsparcie prawne. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla prosumentów w procesie uzyskiwania dofinansowania z programu „Mój prąd”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie oraz szeroką praktykę w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców.

Doradztwo Kancelarii na rzecz Zamawiających obejmuje:

 • pomoc w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówień, oraz istotnych warunków umów;
 • prowadzenie negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
 • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych dotyczących obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych bądź jego braku;
 • doradztwo w związku z prowadzeniem kontroli przez Prezesa UZP;
 • doradztwo w postępowaniu dotyczącym korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE;
 • wsparcie w procesach legislacyjnych dotyczących implementacji unijnego prawa zamówień publicznych oraz innych zmian w ustawie.

Doradztwo na rzecz Wykonawców obejmuje:

 • pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • identyfikację ryzyk związanych z postępowaniem i realizacją umów o zamówienie publiczne;
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
 • reprezentowanie Wykonawców w toku negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
 • doradztwo przy sporządzaniu oferty Wykonawcy, w tym w zakresie formalno-prawnym przy sporządzeniu załączników;
 • reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
 • doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów z konsorcjantami i podwykonawcami; sporządzanie opinii prawnych w zakresie PZP.
UMOWY PPA

Oferujemy także usługi prawne z zakresie umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z fotowoltaiki - Power Purchase Agreement (PPA). Kompleksowo doradzamy na etapie wyboru rodzaju umowy PPA, przygotowania warunków umowy PPA i ich negocjowania.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji realizowanych w formule PPP. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie przygotowania projektów PPP obejmują w szczególności:

 • rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP;
 • ocenę możliwości realizacji projektów PPP z wykorzystaniem środków europejskich lub innych bezzwrotnych form pomocy;
 • doradztwo prawne w ramach PPP instytucjonalnego z wykorzystaniem spółki o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym;
 • wsparcie partnerów w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji określających zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, a także ocenę złożonych ofert;
 • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi;
 • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów towarzyszących zawieranych w celu realizacji przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną podmiotom publicznym oraz prywatnym w realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych, począwszy od etapu planowania inwestycji, organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów oraz rozwiązywaniu rodzących się w toku ich realizacji sporów. Wspieramy projekty, w ramach których wykorzystywane są tradycyjne metody finansowania, środki unijne oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kreatywność zespołu kancelarii pozwala wypracowywać skuteczne rozwiązania prawne służące przezwyciężaniu przeszkód prawnych.


Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie procesu udzielenia, zmiany czy cofnięcia koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii. Zapewniamy doradztwo na każdym etapie procesu uzyskiwania koncesji – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po uzyskanie koncesji.


Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie tworzenia i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, jak i w zakresie zwolnień z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu zatwierdzania taryfy – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po zatwierdzenie taryfy.


Kompleksowo w procesie tworzenia i zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych (IRiESP) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz czy wyznaczania (IRiESD). Sporządzamy niezbędne dokumenty, wyjaśnienia, odwołania.


Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym oraz sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Doradzamy w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków wynikających z regulacji prawa unijnego, w tym REMIT, EMIR, MIFID, MIFID II, NC CAM, NC BAL.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy tworzeniu strategii zakupowych, przesyłu oraz bilansowania paliwa gazowego, w tym poprzez Towarową Giełdę Energii (TGE), rynek OTC, giełdy państw ościennych np. EEX, a także w procesie zmiany sprzedawcy.


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zapewniamy doradztwo dla operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych. Doradzamy spółkom przy działalności hurtowej na towarowych giełdach energii w Polsce i na rynkach zagranicznych.


Oferujemy kompleksową obsługę transakcji M&A w energetyce oraz doradztwo restukturyzacyjne. Sporządzamy analizy prawne – due diligence – w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa regulujących działalność przedsiębiorstw energetycznych. Opracowujemy modele realizacji transakcji i niezbędne dokumenty transakcyjne. Doradzamy w zakresie wyboru sposobu realizacji przedsięwzięcia. Zapewniamy wsparcie w całym procesie realizacji transakcji.


Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie realizacji inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki (PV). Zapewniamy doradztwo na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od przeprowadzenia wstępnych analiz, wyboru scenariusza realizacji inwestycji, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i dokumentów, po negocjowanie umów z inwestorami, wykonawcami oraz instytucjami finansowymi aż po oddanie inwestycji do użytkowania. Zapewniamy przygotowanie oraz negocjowanie umów umożliwiających uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości. Oferujemy udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie eksploatacji inwestycji oferujemy bieżące wsparcie prawne. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla prosumentów w procesie uzyskiwania dofinansowania z programu „Mój prąd”.


Oferujemy także usługi prawne z zakresie umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z fotowoltaiki – Power Purchase Agreement (PPA). Kompleksowo doradzamy na etapie wyboru rodzaju umowy PPA, przygotowania warunków umowy PPA i ich negocjowania.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie oraz szeroką praktykę w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców.
Doradztwo Kancelarii na rzecz Zamawiających obejmuje:
pomoc w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania;
przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówień, oraz istotnych warunków umów;
prowadzenie negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
sporządzanie opinii oraz analiz prawnych dotyczących obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych bądź jego braku;
doradztwo w związku z prowadzeniem kontroli przez Prezesa UZP;
doradztwo w postępowaniu dotyczącym korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE;
wsparcie w procesach legislacyjnych dotyczących implementacji unijnego prawa zamówień publicznych oraz innych zmian w ustawie.
Doradztwo na rzecz Wykonawców obejmuje:
pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
identyfikację ryzyk związanych z postępowaniem i realizacją umów o zamówienie publiczne;
sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
reprezentowanie Wykonawców w toku negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
doradztwo przy sporządzaniu oferty Wykonawcy, w tym w zakresie formalno-prawnym przy sporządzeniu załączników;
reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów z konsorcjantami i podwykonawcami; sporządzanie opinii prawnych w zakresie PZP.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji realizowanych w formule PPP. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie przygotowania projektów PPP obejmują w szczególności:
rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP;
ocenę możliwości realizacji projektów PPP z wykorzystaniem środków europejskich lub innych bezzwrotnych form pomocy;
doradztwo prawne w ramach PPP instytucjonalnego z wykorzystaniem spółki o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym;
wsparcie partnerów w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji określających zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, a także ocenę złożonych ofert;
doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi;
opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów towarzyszących zawieranych w celu realizacji przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną podmiotom publicznym oraz prywatnym w realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych, począwszy od etapu planowania inwestycji, organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów oraz rozwiązywaniu rodzących się w toku ich realizacji sporów. Wspieramy projekty, w ramach których wykorzystywane są tradycyjne metody finansowania, środki unijne oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kreatywność zespołu kancelarii pozwala wypracowywać skuteczne rozwiązania prawne służące przezwyciężaniu przeszkód prawnych.

prawo pracy

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy

Kancelaria doradza w zakresie całego procesu zatrudniania pracownika, od momentu wyboru kandydata, poprzez nawiązanie stosunku pracy, aż do jego zakończenia. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty związane z rozpoczęciem stosunku pracy, w tym, w zależności od potrzeb również inne dokumenty dotyczące stosunku pracy, tj. w szczególności, umowy o zakazie konkurencji czy też umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Doradzamy także w zakresie rozwiązania stosunków pracy zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Oferujemy konsultacje w zakresie przyczyn wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy, przygotowujemy odpowiednie dokumenty oraz świadczymy usługi doradztwa w zakresie możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Obsługa HR

Wspomagamy działy HR w bieżącej działalności – doradzamy m.in. w kwestiach nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy, rozliczania wynagrodzeń, premii, nakładania kar porządkowych, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, ustalania okresów szczególnej ochrony pracowników, konsultowania rozwiązywania stosunków pracy ze związkami zawodowymi.

Zapewniamy również wsparcie w przypadku problemów powstających w procesie stosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Czas pracy

Przeprowadzamy analizę stosowanych systemów czasu pracy oraz rozkładów czasu pracy, zarówno pod kątem zgodności z przepisami, jak i celowości ich stosowania. W uzgodnieniu z Klientami dostosowujemy systemy i harmonogramy do ich potrzeb.

Doradzamy także w zakresie sposobu rozliczania wynagrodzeń za godziny nadliczbowe oraz zapewnienia wymaganych prawem okresów odpoczynku.

Kontrakty B2B

Oferujemy wsparcie w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz rozliczania kontraktów menedżerskich. Przygotowujemy wszelkie potrzebne dokumenty, zarówno w zakresie umów B2B, jak i umów o powierzenie mienia czy zakazów konkurencji.

Sporządzamy dokumentację na potrzeby zatrudnienia kadry menedżerskiej i członków zarządu, zarówno z perspektywy pracowniczej, jak i stosunku korporacyjnego.

Doradzamy w zakresie poprawnego ukształtowania zasad wynagrodzenia i premiowania kadry kierowniczej. W sporządzanych dokumentach, zwracamy szczególną uwagę na klauzule poufności oraz zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu współpracy.

Zapewniamy obsługę kontraktów menedżerskich również w zakresie określenia obowiązków oskładkowania i opodatkowania kontraktów menedżerskich.

Zakaz konkurencji, konflikt interesów

Sporządzamy umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia/współpracy oraz dokumenty zapewniające ochronę informacji poufnych i unikanie konfliktów interesów – z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta.

Reprezentujemy Klientów w sporach z osobami naruszającymi zakaz konkurencji, obowiązek zachowania poufności, pozostającymi w konflikcie interesów lub dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia naruszeń, podejmujemy działania w celu zminimalizowania ich negatywnych konsekwencji, naprawienia szkód oraz zaprzestania dalszych naruszeń.

Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia grupowe oraz indywidualne) i PDO

Zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie zmian struktury oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Pomagamy tworzyć efektywne struktury zatrudnienia. W przypadku konieczności zmniejszenia zatrudnienia, przygotowujemy zarówno tzw. Program Dobrowolnych Odejść, jak i przeprowadzamy procedurę zwolnień grupowych bądź zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.

W zakresie Programu Dobrowolnych Odejść, przygotowujemy zarówno strategię, jak i odpowiednie dokumenty. Dążymy do wyeliminowania negatywnych konsekwencji towarzyszących restrukturyzacji zatrudnienia. Stoimy na stanowisku, że dobrze przemyślany i wdrożony program dobrowolnych odejść może uchronić spółkę od silnych napięć społecznych.

Zapewniamy pracodawcy kompleksową obsługę – począwszy od wypracowania strategii, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów, negocjacje ze związkami zawodowymi, aż do zakończenia procesu w drodze wręczenia pracownikom wypowiedzeń.

Wspieramy pracodawców również w prowadzonych działaniach informacyjnych, celem zmniejszenia napięć społecznych w miejscu pracy.

W przypadku sporów sądowych, wypracowujemy strategię działania, uwzględniającą jednolitość stanowiska pracodawcy i potrzeby biznesowe Klienta, jak również zapewniamy reprezentację przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym.

Przejście zakładu pracy

Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących przejścia zakładów pracy. Wspieramy Klientów w procesach ustalenia warunków przejścia pracowników pomiędzy dotychczasowym i nowym pracodawcą. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i pomagamy w przeprowadzeniu całej procedury.

Na potrzeby przygotowania przejścia zakładu pracy przeprowadzamy audyty dokumentów pracowniczych i dokonujemy ujednolicenia warunków zatrudnienia. Zapewniamy obsługę tego typu procesów również w zakresie ZUS, podatków oraz komunikacji za pracownikami, w celu uspokojenia napięć społecznych.

Mobbing i dyskryminacja

Dbamy o kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie spraw dotyczących równego traktowania, niedyskryminacji i mobbingu. Stawiamy szczególny nacisk na działania prewencyjne, mające zminimalizować zagrożenie naruszenia przepisów. Sporządzamy procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, regulaminy komisji antymobbingowych oraz monitorujemy ich wdrażanie.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające w przypadku zgłoszenia przez pracownika zarzutu dyskryminacji lub stosowania mobbingu. Oferujemy także usługi audytu w przedmiotowym zakresie, jak również sporządzanie raportów z działalności poszczególnych obszarów lub działów w zakresie działań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Doradzamy w jaki sposób skutecznie przeprowadzić i zakończyć takie postępowanie oraz jakie działania wdrożyć, aby chronić interes Klienta.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

W przypadku wytoczenia procesu sądowego, reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących wskazanych zagadnień.

Ochrona dóbr osobistych

Prowadzimy postępowania wyjaśniające, jak i sądowe, w zakresie ochrony dóbr osobistych – zarówno pracowników, jak i pracodawców. Doradzamy także w zakresie stworzenia strategii zapobiegania przedmiotowym naruszeniom oraz, w przypadku powstania naruszeń, oferujemy kompleksową pomoc w celu ochrony interesów Klienta.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w przedmiotowych procesach również w sprawach o charakterze „medialnym”.

Ochrona danych osobowych

Doradzamy Klientom w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Sporządzamy dokumenty niezbędne dla prawidłowego administrowania danymi osobowymi i ich przetwarzania. Wspieramy pracodawców w określeniu możliwego zakresu przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób oraz identyfikujemy ryzyka związane z administrowaniem i przetwarzaniem w świetle przepisów ochronnych.

Kształtowanie wewnątrz-
zakładowych aktów prawa pracy

Przygotowujemy i wdrażamy pełną dokumentację z obszaru prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania i inne) oraz compliance (procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne, polityki bezpieczeństwa i antykorupcyjne).

Tworzymy (w tym od podstaw) i wdrażamy kompleksową dokumentację pracowniczą. Sporządzamy wzory umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów dot. zachowania poufności, oświadczeń pracowniczych i innych standardowych dokumentów pracowniczych. Dostosowujemy istniejące regulacje wewnątrzzakładowe do zmieniających się przepisów prawa pracy.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie zmiany i uchylania zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów ZFŚS. Tworzymy i dostosowujemy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i dokumentację pracowniczą ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta i potrzeb biznesowych. Wspieramy Klientów w procesie ich wdrażania.

Prowadzimy audyty dokumentacji wewnątrzzakładowej, zwracamy uwagę na nieprawidłowości, identyfikujemy ryzyka oraz rekomendujemy zmiany, które powinny być wprowadzone.

Współpraca ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe

Wspieramy Klientów we wszystkich przewidzianych prawem aktywnościach wymagających współpracy z reprezentantami pracowników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych w zakresie kształtowania relacji z kilkoma związkami zawodowymi jednocześnie.

Zapewniamy obsługę prawną w procesie przygotowywania dokumentacji dla przeprowadzenia konsultacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, prowadzenie korespondencji ze związkami zawodowymi, prowadzenie negocjacji w imieniu Pracodawcy. Reprezentujemy Klientów w sporach zbiorowych ze organizacjami związkowymi, poczynając od oceny realności i zgodności z prawem zgłoszonych żądań strony pracowniczej, poprzez prowadzenie rokowań i wsparcie w mediacjach oraz w czasie strajku.

Badamy prawidłowość przeprowadzenia całego procesu od strony związkowej, sygnalizujemy nieprawidłowości i reprezentujemy z powyższym zakresie pracodawców w sporach sądowych przeciwko związkom zawodowym.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania oraz przygotowania porozumień ze związkami zawodowymi, w tym porozumień o zakończeniu prowadzonego sporu zbiorowego.

Kontrole PIP i ZUS

Doradzamy Klientom w zakresie działań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wszczęcia kontroli w zakładzie pracy oraz zagrożenia naruszenia przepisów prawa. Przeprowadzamy analizy rozwiązań stosowanych przez Klientów pod kątem ich prawidłowości i dopuszczalności zarówno z perspektywy przepisów prawa, jak i wytycznych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania praw pracowniczych. Identyfikujemy ryzyka w zakresie możliwości stwierdzenia naruszeń przez podmioty przeprowadzające kontrole i przygotowujemy konkretne rozwiązania celem ich zminimalizowania lub wyeliminowania.

W przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego, zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie podczas kontroli, m.in. reprezentując pracodawcę przed organami kontroli, jak również pomagamy wdrożyć zalecenia pokontrolne.

Doradzamy w przygotowaniu wyjaśnień lub odwołań od decyzji organów kontrolnych. Reprezentujemy Klientów w sporach z organami kontrolnymi, w tym w postępowaniach wykroczeniowych lub karnych wszczynanych na wniosek organów kontrolnych.

Spory sądowe

Prowadzimy procesy sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i kontraktów menedżerskich. Oferujemy reprezentację na każdym etapie sporu, stosując zindywidualizowaną strategię procesową. Występujemy przed sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym.

Do zakresu prowadzonych przez nas procesów należą m.in. spory o: przywrócenie do pracy, odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy, mobbing, dykryminację, naruszenie dóbr osobistych, wynagrodzenia, premie, godziny nadliczbowe, związane ze zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi, dotyczące zbiorowego prawa pracy (spory ze związkami zawodowymi), zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, roszczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji.

Prowadzimy również sprawy karne i wykroczeniowe, związane z wykroczeniami przeciwko prawom pracowniczym czy innym czynom zabronionym określonym w ustawach dotyczących prawa pracy (m.in. dot. prowadzenia nielegalnego strajku).

Kancelaria posiada doświadczenie w obsługiwaniu dużej ilości (kilkaset) spraw w jednym momencie.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy – dla pracowników różnych szczebli oraz pracowników działów HR. Szkolenia dostosowywane są do potrzeb indywidualnych Klientów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, potrzeb biznesowych i obowiązujących regulacji wewnątrzzakładowych.

Przygotowane szkolenia uwzględniają praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy i obsługi HR. Oferujemy nie tylko kompleksowe opracowanie tematyki szkolenia, lecz także odpowiadamy na wszelkie wątpliwości uczestników, jak również rekomendujemy optymalne rozwiązania.

Opinie i analizy prawne

W trakcie codziennego funkcjonowania zakładu pracy powstaje wiele praktycznych wątpliwości dotyczących zastosowania obowiązujących przepisów prawa, jak również regulacji wewnątrzzakładowych. W celu wyjaśnienia wątpliwości Klientów dotyczących codziennego funkcjonowania zakładu pracy sporządzamy opinie prawne zakresie właściwego stosowania przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, jak również w zakresie kwestii dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych i podatkowych.

Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne dotyczące sytuacji Klienta, dokonując oceny zgodności potencjalnych działań z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz identyfikujemy ryzyka związane z różnymi rozwiązaniami.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Doradzamy Klientom w bieżących sprawach związanych z wątpliwościami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony przedemerytalnej, możliwości przejścia na emeryturę w wieku wcześniejszym niż powszechny. Prowadzimy sprawy o zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W przypadku zaistnienia sporu reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach przed organem rentowym, jak również przed sądem.

ZFŚS

Doradzamy w procesie stosowania postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu oraz we wszelkich sporach dotyczących funduszu socjalnego.

Wspieramy Klientów w rozmowach ze związkami zawodowymi dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dotyczących uzgadniania regulaminu ZFŚS, sposobu wydatkowania świadczeń czy przyznawania poszczególnych świadczeń.

Kancelaria doradza w zakresie całego procesu zatrudniania pracownika, od momentu wyboru kandydata, poprzez nawiązanie stosunku pracy, aż do jego zakończenia. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty związane z rozpoczęciem stosunku pracy, w tym, w zależności od potrzeb również inne dokumenty dotyczące stosunku pracy, tj. w szczególności, umowy o zakazie konkurencji czy też umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Doradzamy także w zakresie rozwiązania stosunków pracy zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Oferujemy konsultacje w zakresie przyczyn wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy, przygotowujemy odpowiednie dokumenty oraz świadczymy usługi doradztwa w zakresie możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Wspomagamy działy HR w bieżącej działalności – doradzamy m.in. w kwestiach nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy, rozliczania wynagrodzeń, premii, nakładania kar porządkowych, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, ustalania okresów szczególnej ochrony pracowników, konsultowania rozwiązywania stosunków pracy ze związkami zawodowymi.

Zapewniamy również wsparcie w przypadku problemów powstających w procesie stosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Przeprowadzamy analizę stosowanych systemów czasu pracy oraz rozkładów czasu pracy, zarówno pod kątem zgodności z przepisami, jak i celowości ich stosowania. W uzgodnieniu z Klientami dostosowujemy systemy i harmonogramy do ich potrzeb.

Doradzamy także w zakresie sposobu rozliczania wynagrodzeń za godziny nadliczbowe oraz zapewnienia wymaganych prawem okresów odpoczynku.

Oferujemy wsparcie w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz rozliczania kontraktów menedżerskich. Przygotowujemy wszelkie potrzebne dokumenty, zarówno w zakresie umów B2B, jak i umów o powierzenie mienia czy zakazów konkurencji.

Sporządzamy dokumentację na potrzeby zatrudnienia kadry menedżerskiej i członków zarządu, zarówno z perspektywy pracowniczej, jak i stosunku korporacyjnego.

Doradzamy w zakresie poprawnego ukształtowania zasad wynagrodzenia i premiowania kadry kierowniczej. W sporządzanych dokumentach, zwracamy szczególną uwagę na klauzule poufności oraz zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu współpracy.

Zapewniamy obsługę kontraktów menedżerskich również w zakresie określenia obowiązków oskładkowania i opodatkowania kontraktów menedżerskich.

Sporządzamy umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia/współpracy oraz dokumenty zapewniające ochronę informacji poufnych i unikanie konfliktów interesów – z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta.

Reprezentujemy Klientów w sporach z osobami naruszającymi zakaz konkurencji, obowiązek zachowania poufności, pozostającymi w konflikcie interesów lub dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia naruszeń, podejmujemy działania w celu zminimalizowania ich negatywnych konsekwencji, naprawienia szkód oraz zaprzestania dalszych naruszeń.

Zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie zmian struktury oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Pomagamy tworzyć efektywne struktury zatrudnienia. W przypadku konieczności zmniejszenia zatrudnienia, przygotowujemy zarówno tzw. Program Dobrowolnych Odejść, jak i przeprowadzamy procedurę zwolnień grupowych bądź zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.

W zakresie Programu Dobrowolnych Odejść, przygotowujemy zarówno strategię, jak i odpowiednie dokumenty. Dążymy do wyeliminowania negatywnych konsekwencji towarzyszących restrukturyzacji zatrudnienia. Stoimy na stanowisku, że dobrze przemyślany i wdrożony program dobrowolnych odejść może uchronić spółkę od silnych napięć społecznych.

Zapewniamy pracodawcy kompleksową obsługę – począwszy od wypracowania strategii, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów, negocjacje ze związkami zawodowymi, aż do zakończenia procesu w drodze wręczenia pracownikom wypowiedzeń.

Wspieramy pracodawców również w prowadzonych działaniach informacyjnych, celem zmniejszenia napięć społecznych w miejscu pracy.

W przypadku sporów sądowych, wypracowujemy strategię działania, uwzględniającą jednolitość stanowiska pracodawcy i potrzeby biznesowe Klienta, jak również zapewniamy reprezentację przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym

Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących przejścia zakładów pracy. Wspieramy Klientów w procesach ustalenia warunków przejścia pracowników pomiędzy dotychczasowym i nowym pracodawcą. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i pomagamy w przeprowadzeniu całej procedury.

Na potrzeby przygotowania przejścia zakładu pracy przeprowadzamy audyty dokumentów pracowniczych i dokonujemy ujednolicenia warunków zatrudnienia. Zapewniamy obsługę tego typu procesów również w zakresie ZUS, podatków oraz komunikacji za pracownikami, w celu uspokojenia napięć społecznych.

Dbamy o kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie spraw dotyczących równego traktowania, niedyskryminacji i mobbingu. Stawiamy szczególny nacisk na działania prewencyjne, mające zminimalizować zagrożenie naruszenia przepisów. Sporządzamy procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, regulaminy komisji antymobbingowych oraz monitorujemy ich wdrażanie.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające w przypadku zgłoszenia przez pracownika zarzutu dyskryminacji lub stosowania mobbingu. Oferujemy także usługi audytu w przedmiotowym zakresie, jak również sporządzanie raportów z działalności poszczególnych obszarów lub działów w zakresie działań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Doradzamy w jaki sposób skutecznie przeprowadzić i zakończyć takie postępowanie oraz jakie działania wdrożyć, aby chronić interes Klienta.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

W przypadku wytoczenia procesu sądowego, reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących wskazanych zagadnień.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające, jak i sądowe, w zakresie ochrony dóbr osobistych – zarówno pracowników, jak i pracodawców. Doradzamy także w zakresie stworzenia strategii zapobiegania przedmiotowym naruszeniom oraz, w przypadku powstania naruszeń, oferujemy kompleksową pomoc w celu ochrony interesów Klienta.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w przedmiotowych procesach również w sprawach o charakterze „medialnym”.

Doradzamy Klientom w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Sporządzamy dokumenty niezbędne dla prawidłowego administrowania danymi osobowymi i ich przetwarzania. Wspieramy pracodawców w określeniu możliwego zakresu przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób oraz identyfikujemy ryzyka związane z administrowaniem i przetwarzaniem w świetle przepisów ochronnych.

Przygotowujemy i wdrażamy pełną dokumentację z obszaru prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania i inne) oraz compliance (procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne, polityki bezpieczeństwa i antykorupcyjne).

Tworzymy (w tym od podstaw) i wdrażamy kompleksową dokumentację pracowniczą. Sporządzamy wzory umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów dot. zachowania poufności, oświadczeń pracowniczych i innych standardowych dokumentów pracowniczych. Dostosowujemy istniejące regulacje wewnątrzzakładowe do zmieniających się przepisów prawa pracy.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie zmiany i uchylania zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów ZFŚS. Tworzymy i dostosowujemy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i dokumentację pracowniczą ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta i potrzeb biznesowych. Wspieramy Klientów w procesie ich wdrażania.

Prowadzimy audyty dokumentacji wewnątrzzakładowej, zwracamy uwagę na nieprawidłowości, identyfikujemy ryzyka oraz rekomendujemy zmiany, które powinny być wprowadzone.

Wspieramy Klientów we wszystkich przewidzianych prawem aktywnościach wymagających współpracy z reprezentantami pracowników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych w zakresie kształtowania relacji z kilkoma związkami zawodowymi jednocześnie.

Zapewniamy obsługę prawną w procesie przygotowywania dokumentacji dla przeprowadzenia konsultacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, prowadzenie korespondencji ze związkami zawodowymi, prowadzenie negocjacji w imieniu Pracodawcy. Reprezentujemy Klientów w sporach zbiorowych ze organizacjami związkowymi, poczynając od oceny realności i zgodności z prawem zgłoszonych żądań strony pracowniczej, poprzez prowadzenie rokowań i wsparcie w mediacjach oraz w czasie strajku.

Badamy prawidłowość przeprowadzenia całego procesu od strony związkowej, sygnalizujemy nieprawidłowości i reprezentujemy z powyższym zakresie pracodawców w sporach sądowych przeciwko związkom zawodowym.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania oraz przygotowania porozumień ze związkami zawodowymi, w tym porozumień o zakończeniu prowadzonego sporu zbiorowego.

Doradzamy Klientom w zakresie działań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wszczęcia kontroli w zakładzie pracy oraz zagrożenia naruszenia przepisów prawa. Przeprowadzamy analizy rozwiązań stosowanych przez Klientów pod kątem ich prawidłowości i dopuszczalności zarówno z perspektywy przepisów prawa, jak i wytycznych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania praw pracowniczych. Identyfikujemy ryzyka w zakresie możliwości stwierdzenia naruszeń przez podmioty przeprowadzające kontrole i przygotowujemy konkretne rozwiązania celem ich zminimalizowania lub wyeliminowania.

W przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego, zapewniamy Klientom kompleksowe wsparcie podczas kontroli, m.in. reprezentując pracodawcę przed organami kontroli, jak również pomagamy wdrożyć zalecenia pokontrolne.

Doradzamy w przygotowaniu wyjaśnień lub odwołań od decyzji organów kontrolnych. Reprezentujemy Klientów w sporach z organami kontrolnymi, w tym w postępowaniach wykroczeniowych lub karnych wszczynanych na wniosek organów kontrolnych.

Prowadzimy procesy sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i kontraktów menedżerskich. Oferujemy reprezentację na każdym etapie sporu, stosując zindywidualizowaną strategię procesową. Występujemy przed sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym.

Do zakresu prowadzonych przez nas procesów należą m.in. spory o: przywrócenie do pracy, odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy, mobbing, dykryminację, naruszenie dóbr osobistych, wynagrodzenia, premie, godziny nadliczbowe, związane ze zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi, dotyczące zbiorowego prawa pracy (spory ze związkami zawodowymi), zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, roszczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji.

Prowadzimy również sprawy karne i wykroczeniowe, związane z wykroczeniami przeciwko prawom pracowniczym czy innym czynom zabronionym określonym w ustawach dotyczących prawa pracy (m.in. dot. prowadzenia nielegalnego strajku).

Kancelaria posiada doświadczenie w obsługiwaniu dużej ilości (kilkaset) spraw w jednym momencie.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy – dla pracowników różnych szczebli oraz pracowników działów HR. Szkolenia dostosowywane są do potrzeb indywidualnych Klientów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, potrzeb biznesowych i obowiązujących regulacji wewnątrzzakładowych.

Przygotowane szkolenia uwzględniają praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy i obsługi HR. Oferujemy nie tylko kompleksowe opracowanie tematyki szkolenia, lecz także odpowiadamy na wszelkie wątpliwości uczestników, jak również rekomendujemy optymalne rozwiązania.

W trakcie codziennego funkcjonowania zakładu pracy powstaje wiele praktycznych wątpliwości dotyczących zastosowania obowiązujących przepisów prawa, jak również regulacji wewnątrzzakładowych. W celu wyjaśnienia wątpliwości Klientów dotyczących codziennego funkcjonowania zakładu pracy sporządzamy opinie prawne zakresie właściwego stosowania przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, jak również w zakresie kwestii dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych i podatkowych.

Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne dotyczące sytuacji Klienta, dokonując oceny zgodności potencjalnych działań z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz identyfikujemy ryzyka związane z różnymi rozwiązaniami.

Doradzamy Klientom w bieżących sprawach związanych z wątpliwościami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony przedemerytalnej, możliwości przejścia na emeryturę w wieku wcześniejszym niż powszechny. Prowadzimy sprawy o zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W przypadku zaistnienia sporu reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach przed organem rentowym, jak również przed sądem.

Doradzamy w procesie stosowania postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu oraz we wszelkich sporach dotyczących funduszu socjalnego.

Wspieramy Klientów w rozmowach ze związkami zawodowymi dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dotyczących uzgadniania regulaminu ZFŚS, sposobu wydatkowania świadczeń czy przyznawania poszczególnych świadczeń.