Zespół BWW

Małgorzata Banasik

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny, Współzałożycielka i Partner Zarządzający kancelarii BWW;

Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego, które zrzesza ekspertów – partnerów lub szefów działu energetyka w największych kancelariach w Polsce.

Wieloletnie doświadczenie zdobywała poprzez obsługę prawną największych polskich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Pomaga firmom realizować cele środowiskowe związane z przechodzeniem na zieloną energię. 

Obsługuje procesy inwestycyjne związane z OZE. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem projekty wykorzystujące wiatr, słońce, biogaz jako źródło energii. Zaangażowana jest także w projekty wykorzystujące paliwo przyszłości – wodór.

Angażuje się w procesy legislacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem implementowania w Polsce regulacji unijnych. 

Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Przygotowuje dokumenty, które regulują bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych. 

Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu w Polsce.

Przed wybuchem wojny w Ukrainie pracowała dla tamtejszego operatora przesyłu gazu i wspierała jego dążenia do integracji z rynkami europejskimi. 

Pracuje też przy projektach (WtE – Waste to Energy), pomagając zagospadarować odpady i wykorzystać je w procesie produkcji energii i ciepła systemowego.

Łączy kompetencje regulacyjne z wiedzą techniczną w zakresie energetyki. 

Zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. 

Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. 

Wspierała także firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego.   

Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na jej doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych.

Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych.

Prowadziła szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, OZE, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).

Rekomendowany prawnik w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and Natural Resources.

Aleksandra Woźniak

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jako doświadczony ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sprawnie nawiązuje kontakty i rozumie potrzeby biznesowe Klientów.  Ekspercką wiedzę zdobywała współpracując przez wiele lat z prof. Małgorzatą Gersdorf.
Reprezentuje pracodawców we współpracy z członkami zarządów oraz wyższej kadry menedżerskiej (w tym również na gruncie tzw. ustawy kominowej), a także stron w toku negocjacji przedsądowych i w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Wspiera Klientów przy kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami.
W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów (również kontraktów menedżerskich czy umów o zakazie konkurencji) oraz oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Służyła radą przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania, premiowania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajmowała się konsultingiem w procesie zwolnień grupowych czy w procesie tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Bierze udział w procesach związanych z zakończeniem obowiązywania układów zbiorowych pracy oraz wdrażaniem nowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wspiera swoich Klientów na każdym etapie sporów zbiorowych, począwszy od rokowań, poprzez etap mediacji i referendów strajkowych aż do etapu strajku włącznie.
Autorka licznych publikacji w zakresie prawa pracy. Współautorka monografii o spółce z ograniczoną odpowiedzialności (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz współautorka podręcznika dla studentów i aplikantów pt. „Prawo pracy – kazusy i ćwiczenia” oraz „Wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę).
Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Negocjacje ze związkami zawodowymi
⦁ Spory zbiorowe
⦁ Spory sądowe

Agnieszka Ferek

Partner | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ekspertka rekomendowana w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w  międzynarodowej kancelarii. Dysponuje bogatym doświadczeniem w świadczeniu doradztwa na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP. W ramach doradztwa zapewnia wsparcie prawne w związku z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie. Jako doświadczony praktyk reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych, postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów prawnych. Zapewnia kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz ciepłownictwa, szczególnie tych realizowanych w formule PPP. Uczestniczy m.in. w realizacji projektów polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii czy też w projektach dotyczących budowy elektrociepłowni, a następnie zarządzania powstałą infrastrukturą. Uczestniczy w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w pierwszym projekcie PPP w Polsce w sektorze wodnym, szczególnie w zakresie przetargów na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Tetiana Fedorova

Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej spółek działających
w sektorze gazowym, elektroenergetycznym, ciepłowniczym i użyteczności publicznej, na rynku finansowym, bankowym i telekomunikacyjnym Ukrainy.
Jest odpowiedzialna za rynek ukraiński, posiada doświadczenie w ocenie i zarządzaniu finansami energetycznymi i użyteczności publicznej, procedurach zamówień publicznych oraz doświadczenie w pracy w największych krajowych spółkach energetycznych.
W latach 2017 -2020 była członkiem zarządu ukraińskiego operatora systemu przesyłowego od 2021 roku oraz pełniła funkcję przedstawiciela państwa i wiceprzewodniczącej rady nadzorczej ukraińskiego operatora systemu przesyłowego.

Posiada wszechstronną wiedzę na temat ukraińskich rynków i instrumentów energetycznych, gazowych i finansowych. Była zaangażowana w proces integracji europejskiego i ukraińskiego rynku gazu, w tym we wdrażanie regulacji unijnych na Ukrainie, m.in. wdrożenie systemu bilansu dobowego dla ukraińskiego rynku gazu. Była liderem projektu unbundlingu dla ukraińskiego OSP.W swojej działalności zawodowej brała aktywny udział w reformowaniu różnych sektorów ukraińskiej gospodarki, w szczególności na rynku telekomunikacyjnym, finansowym i energetycznym.

Aneta Dybińska

Senior Assiociate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brała udział m.in. w sporządzaniu kodeksów sieci, taryf i cenników dla przedsiębiorstw energetycznych.
Świadczy także doradztwo prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska i prawem budowlanym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości pod inwestycje w obszarze lotniczym.
Była przedstawicielką stron w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym w zakresie umów PPA). Była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Inwestycje infrastrukturalne
⦁ Rynek gazu
⦁ Prawo ochrony środowiska

Aneta Gęsiarz-Krasucka

Senior Assiociate | Radca Prawny

Radczyni Prawna z kilkunastoletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie prawa publicznego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zadań i ustroju jednostek samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych i prawa cywilnego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc prawną dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego, przez kilkanaście lat jako radca prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a następnie kierując pracą pionu prawnego, jako zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Prawnych.

Jej najważniejszym osiągnięciem zawodowym było przygotowanie wniosku i pisemnych stanowisk do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. janosikowego dla województw, które zaowocowały przełomowym i precedensowym wyrokiem z dnia 4 marca 2014 r. (K 13/11). W ten sposób doprowadziła do zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czego głównym beneficjentem było Województwo Mazowieckie.

Innym, dużym wyzwaniem i sukcesem była sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. odpowiedzialności finansowej samorządów województw za tzw. długi szpitali (K 4/17). W tej sprawie, w dniu 20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny również wydał ważny dla polskich samorządów wyrok, w którym stwierdził, że nieakceptowalny z punktu widzenia Konstytucji RP, jest mechanizm przerzucania na jednostki samorządu terytorialnego stale rosnących kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, bez zapewnienia środków na finansowanie tej działalności.

Poza ww. sprawami, zainicjowała i stworzyła mechanizm dochodzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Samodzielnie przygotowywała i prowadziła wiele z nich. Swoją wiedzę z zakresu sektora finansów publicznych zdobywała również orzekając przez dwie kadencje w Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia, gdzie najpierw pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej, a następnie Przewodniczącej Komisji.

Dysponuje również wieloletnim i bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury kubaturowej oraz liniowej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji dróg, realizowanych w formule PZP oraz na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Przygotowuje i opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów.

Jest współautorką komentarza do ustawy o samorządzie województwa (Wydawnictwo C.H. Beck 2020) oraz artykułu „Wybrane zagadnienia dotyczące miejsca i roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17)”, który ukazał się w Samorządzie Terytorialnym 2020/1-2.

Jako niekwestionowany autorytet w swojej dziedzinie, w październiku 2022 r. została zakwalifikowana do grona 25. najwybitniejszych polskich prawniczek działających dla biznesu miesięcznika „Forbes Women” i Fundacji Women in Law (kategoria „Administracja publiczna”).

W czerwcu 2023 r. została odznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym „Pro Masovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Jako absolwentka SWPS na kierunku „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”, swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę legal design thinking oraz nowych technologii leżących na styku świata IT, prawa, biznesu i administracji.

W czerwcu 2023 r. ukończyła zaawansowany kurs prostej polszczyzny i została certyfikowaną konsultantką językową według Standardu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Podstawowe specjalizacje:

  • ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego

  • gospodarka komunalna

  • finanse publiczne

  • zamówienia publiczne

  • prosta polszczyzna, prosty język

Krystyna Kubaj

Of Counsel | Radca Prawny

Specjalistka w zakresie prawa spółek, w tym spółek publicznych, ekspert w zakresie procesów restrukturyzacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, w tym kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami, obciążania nieruchomości i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się kompleksowym doradztwem przy procesach inwestycyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc wszechstronną, stałą obsługę podmiotów sektora wielkiej chemii i podmiotu zarządzającego portem morskim, w tym przy obsłudze projektów związanych z budową terminalu gazowego w Świnoujściu i przy obsłudze procesów przekształceniowych.

Przemysław Bartoszek

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie energetycznym oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad umowami dotyczącymi budowy międzynarodowych połączeń gazociągowych i współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. Opracowywał pisma w postępowaniach przed polskim i duńskim organem regulacji energetyki. Uczestniczy m.in. w obsłudze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dużą inwestycję w zakresie energetyki cieplnej i nowoczesnej gospodarki odpadami.
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu, studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Odbył praktyki i pracował m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2014-2015).

Klaudia Domasiewicz

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W przeszłości zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doradzała przy transakcjach dotyczących obrotu udziałami i akcjami, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz zmian aktów założycielskich spółek kapitałowych. Uczestniczyła również we wdrażaniu kodeksów grup kapitałowych, a także w procesach dematerializacji akcji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości.

Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, w tym w sporach budowlanych dotyczących inwestycji w obszarze energetyki. Posiada również doświadczanie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida – F.G. Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wolontariatu wspierała Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Marta Kąkol

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, prawa  cywilnego  ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz prawa nieruchomości, a także prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentowała Klientów w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji budowlanych, umów bankowych, w tym dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”, roszczeń ze stosunków ubezpieczeniowych oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, a także we wszelkiego rodzaju innych sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym dokonywaniu zmian w kapitale zakładowym, a także doświadczenie w obszarze prawa konkurencji i prawa podatkowego. 

 

Aktualnie kompleksowo doradza podmiotom gospodarczym w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych, także w obszarze energetyki, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), jak również w sprawach dotyczących finansowania tych projektów ze środków publicznych. Bierze udział w przygotowaniu umów w ramach procesu inwestycyjnego, raportów due diligence i opinii prawnych dotyczących nieruchomości. Przygotowuje i opiniuje dokumentację przetargową w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradza w toku tych postępowań. Ponadto świadczy obsługę korporacyjną spółek handlowych oraz doradza im w bieżącej działalności. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi i organami administracyjnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. 

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne”, „Rachunkowość” i „Ubezpieczenia oraz pośrednictwo finansowe” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Doświadczenie zdobywała od 2011r. świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, urzędów administracji samorządowej, spółek komunalnych oraz osób fizycznych. Radca prawny od 2015 r. Wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

Klaudia Niewęgłowska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi zarówno z indywidualnymi stosunkami pracy, jak i zbiorowym prawem pracy. Zajmuje się głównie tematyką związaną z bieżącym wsparciem obszaru kadr i płac w związku z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem stosunków pracy czy realizacją przez pracodawców obowiązków w czasie trwania stosunków pracy. Sporządza oraz opiniuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Doświadczony praktyk w obszarze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przeciwdziałania mobbingowi i audytach z tym związanych. Posiada również doświadczenie w tematyce wykroczeń przeciwko prawom pracowników oraz odwołań od decyzji organów administracji, w tym dotyczących chorób zawodowych.

Absolwentka prawa oraz kierunku prawno-menedżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe również na ww. uniwersytecie. Autorka jednego z rozdziałów w monografii „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Agnieszka Walerczyk

Associate | Radca Prawny

Radca prawny od 2020 r., wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zdobywała już od 2012 r. w renomowanych szczecińskich kancelariach, świadcząc pomoc prawną z zakresu cywilnego, w tym prawa pracy oraz prawa handlowego.

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa morskiego. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą przede wszystkim z zakresu prawa kontraktowego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów fizycznych, spółek handlowych -w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również organów administracji publicznej.

Weronika Wyszczelska

Associate | Radca Prawny

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. z mediacji, negocjacji, modelowania procesów biznesowych oraz z zarządzania projektami. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation. Obecnie poszerza swoje zainteresowania z zakresu ochrony środowiska na studiach podyplomowych na kierunku „Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie związane m.in. ze sporami sądowymi w zakresie kredytów waloryzowanych do waluty obcej, a także kilkuletnie doświadczenie w zakresie spraw upadłościowych.

W Kancelarii zajmuje się obsługą inwestycji infrastrukturalnych realizowanych głównie w sektorze ochrony środowiska (energia, woda, odpady) na wszystkich ich etapach tj. pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przygotowywanie i wykonywanie umów projektowych.

Radosław Chmielewski

Legal Assistant

.

Sebastian Kędzia

Legal Assistant

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską pt. „Naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przez Federację Rosyjską w konflikcie zbrojnym z Ukrainą”. Doświadczenie zawodowe zdobywa od trzeciego roku studiów. Pracował wcześniej w kancelarii prawnej specjalizującej się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Z kancelarią BWW współpracuje od maja 2023 r.

Jego doświadczenie obejmuje tworzenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, a także dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Interesuje się prawem energetycznym, głównie tematyką związaną z OZE. W BWW pomaga przy obsłudze prawnej podmiotów z sektorów paliw gazowych oraz energii elektrycznej.

Bartłomiej Kielasiński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat stypendium rektora tej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, a także postępowaniem administracyjnym i obszarami z zakresu prawa administracyjnego materialnego, szczególnie prawa ochrony środowiska.  W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowniczego i gospodarki odpadami, realizacją projektów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem kontraktowym, jak również monitorowaniem zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej. Obecnie rozpoczyna także karierę naukową; jego artykuł pt. „Formy ochrony przyrody – stan obecny i postulaty” po uzyskaniu pozytywnych recenzji została skierowana do publikacji w wydawanej monografii.

Karolina Kokoszka

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądowym wydziale cywilnym oraz w kancelarii notarialnej, głównie przy opracowywaniu projektów umów sprzedaży nieruchomości.

W kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu prawa pracy – zaangażowana jest między innymi w sprawy dotyczące wygaszania stosunków pracy i postępowań antymobbingowych. Poza prawem pracy interesuje się także prawem cywilnym oraz problematyką związaną z procesem cywilnym, w tym zwłaszcza praktycznym wymiarem postępowania.

Dominika Niemiec

Legal Assistant

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą. W swojej pracy magisterskiej opisała problematykę stosunku postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych do sądowego postępowania egzekucyjnego.

W trakcie studiów doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w obszarze prawa nieruchomości (m.in. pomoc przy przeprowadzaniu badań due diligence nieruchomości, pomoc przy obsłudze prawnej przedsiębiorców w związku z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości). Jest autorką m.in. artykułu o zmianach na rynku nieruchomości biurowych, które zostały wywołane wybuchem pandemii COVID-19.

Zainteresowania zawodowe i przyszłą karierę wiąże ze specjalizacją w obszarze prawa energetycznego i prawa budowlanego, zwiększania mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii, rozwojem nowych technologii zeroemisyjnych (m.in. wodór), a także wsparciem prawnym rozwoju sektora energetycznego i infrastrukturalnego mniej rozwiniętych regionów Europy.

Coroczna stypendystka stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów Prawa. W trakcie studiów świadczyła darmową pomoc prawną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Przedostatni semestr studiów odbyła w ramach stypendium na Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (Rzym, Włochy).

W ramach prezesostwa w Kole Naukowym Postępowania Cywilnego TBSP UJ m.in. prowadziła zajęcia dodatkowe z postępowania cywilnego dla studentów niższych roczników (2 semestry), zorganizowała międzynarodową konferencję naukową oraz seminarium międzynarodowe (w tym jego finansowanie) do Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia Północna).

Alicja Świderska

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła po ukończeniu III roku studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywa od I roku studiów, pracując w warszawskich kancelariach. Interesuje się przede wszystkim postępowaniem cywilnym oraz prawem ubezpieczeń gospodarczych.

W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowego oraz ciepłowniczego, a także prawem ubezpieczeń gospodarczych. Brała udział w sporządzaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz cenników dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Piotr Wach

Legal Assistant

Prawnik. Uczestniczy w doradzaniu firmom z sektora gazowniczego, ciepłowniczego oraz

elektroenergetycznego. Zajmuje się również prawem pracy, cywilnym oraz karnym.

Specjalista z zakresu prawa energetycznego, w szczególności z zakresu regulacji dotyczących sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brał udział w świadczeniu usług doradczych na rzecz spółek obrotu w zakresie realizacji obowiązków wynikających z tzw. ustawy prądowej wprowadzającej zamrożenie cen energii elektrycznej w 2019 r., opracowywaniu kodeksów sieciowych

(IRiESP i IRiESD), opracowywaniu umów i ogólnych warunków umownych operatorów systemu gazowego, opracowywaniu projektu inwestycji w odnawialne źródła energii przy wykorzystaniu umowy PPA, doradzaniu na rzecz spółek energetycznych w zakresie ich reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych (m.in. projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, ITPO, w Olsztynie). Uczestniczył także w opracowaniu koncepcji utworzenia polskiego hubu gazowego.

Ponadto zajmuje się sporządzaniem pism procesowych w postępowaniach z zakresu prawa pracy, jak również sporządza i opiniuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, w tym regulaminy pracy.

Biegle włada językiem niemieckim i dysponuje znajomością prawa niemieckiego, w szczególności niemieckiego prawa energetycznego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu rynku energii.

Paweł Wieczorek

Legal Assistant

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczął po ukończeniu III roku studiów obejmującego wykład kursowy z prawa pracy. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Pracy organizowanego przez jedną z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, w której to następnie zaproponowano mu odbycie stażu. Doświadczenie zawodowe zbiera już od początku studiów, pracując wcześniej m. in. w fundacji prowadzonej przez jednego ze swoich wykładowców.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa zatrudnienia. W szczególności są to problemy związane z rozwiązaniem indywidualnego stosunku pracy oraz przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę, a także relacjami między pracodawcą a organizacjami związkowymi. Często zajmuję się również tematyką compliance, czyli zapewnienia zgodności norm wewnątrzzakładowych z prawem powszechnie obowiązującym.

Od początku studiów przejawia duże zainteresowanie działalnością naukową. Od trzech lat jest aktywnym członkiem interdyscyplinarnego seminarium działającego w strukturach WPiA UW pod opieką m. in. byłego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Już na III roku studiów został współautorem monografii prawniczej wydanej przez C.H. Beck. Aktualnie w przygotowaniu są kolejne publikacje, m. in. współudział w monografii w zakresie procesu cywilnego, która zostanie wydana nakładem Wolters Kluwer. Występuje również na konferencjach naukowych w obszarach związanych z prawem pracy, prawem cywilnym oraz zagadnieniami prawnoprocesowymi.

Julia Wójcik

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przede wszystkim procesem cywilnym i zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając przy obsłudze spraw z zakresu tzw. kredytów frankowych. 

W Kancelarii wspiera zespół w bieżącej obsłudze klienta, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z sektorem ciepłowniczym.

Jędrzej Zieliński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych, procesowe prawo pracy oraz kwestie związane z prawem podatkowym, w tym przede wszystkim podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami związanymi z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, rozwiązywaniem stosunków pracy a także opodatkowaniem dochodu ze stosunku pracy i niepracowniczych form zatrudnienia.

Rozwija się również na ścieżce naukowej biorąc udział projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącym zagadnienia dobrej wiary w prawie konstytucyjnym . W grudniu 2021 r. ukazała się monografia „Aktualne problemy prawa wyborczego” wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, w której jest autorem rozdziału pt. „Prawo i  proces  wyborczy w opiniach Komisji Weneckiej”. 

Jakub Zuchniewicz

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowany jest głównie gałęzią publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynkach reglamentowanych oraz ochroną konkurencji. 

 

Współpracę z Kancelarią rozpoczął na IV roku studiów po ukończeniu bloku specjalizacyjnego obejmującego zajęcia dotyczące funkcjonowania rynków energii, które prowadzone były przez byłego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach wsparcia przy bieżącej obsłudze Klientów zajmuje się głównie sprawami związanymi z sektorami ciepłownictwa oraz gazownictwa. Uczestniczył m.in. w sporządzaniu raportów due dilligence z zakresu realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub modernizacji zakładów odzysku energii, przygotowaniu umów związanych z gospodarką odpadami, pracami przy wprowadzaniu oraz zatwierdzaniu zmian do IRiESD, a także analizami zagadnień związanych ze współpracą w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego czy też funkcjonowaniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Justyna Zasim

Office Manager