Zespół BWW

Małgorzata Banasik

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny, Współzałożycielka i Partner Zarządzający kancelarii BWW;

Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego, które zrzesza ekspertów – partnerów lub szefów działu energetyka w największych kancelariach w Polsce.

Wieloletnie doświadczenie zdobywała poprzez obsługę prawną największych polskich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Pomaga firmom realizować cele środowiskowe związane z przechodzeniem na zieloną energię. 

Obsługuje procesy inwestycyjne związane z OZE. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem projekty wykorzystujące wiatr, słońce, biogaz jako źródło energii. Zaangażowana jest także w projekty wykorzystujące paliwo przyszłości – wodór.

Angażuje się w procesy legislacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem implementowania w Polsce regulacji unijnych. 

Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Przygotowuje dokumenty, które regulują bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych. 

Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu w Polsce.

Przed wybuchem wojny w Ukrainie pracowała dla tamtejszego operatora przesyłu gazu i wspierała jego dążenia do integracji z rynkami europejskimi. 

Pracuje też przy projektach (WtE – Waste to Energy), pomagając zagospadarować odpady i wykorzystać je w procesie produkcji energii i ciepła systemowego.

Łączy kompetencje regulacyjne z wiedzą techniczną w zakresie energetyki. 

Zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. 

Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. 

Wspierała także firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego.   

Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na jej doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych.

Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych.

Prowadziła szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, OZE, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).

Rekomendowany prawnik w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and Natural Resources.

Aleksandra Woźniak

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jako doświadczony ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sprawnie nawiązuje kontakty i rozumie potrzeby biznesowe Klientów.  Ekspercką wiedzę zdobywała współpracując przez wiele lat z prof. Małgorzatą Gersdorf.
Reprezentuje pracodawców we współpracy z członkami zarządów oraz wyższej kadry menedżerskiej (w tym również na gruncie tzw. ustawy kominowej), a także stron w toku negocjacji przedsądowych i w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Wspiera Klientów przy kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami.
W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów (również kontraktów menedżerskich czy umów o zakazie konkurencji) oraz oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Służyła radą przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania, premiowania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajmowała się konsultingiem w procesie zwolnień grupowych czy w procesie tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Bierze udział w procesach związanych z zakończeniem obowiązywania układów zbiorowych pracy oraz wdrażaniem nowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wspiera swoich Klientów na każdym etapie sporów zbiorowych, począwszy od rokowań, poprzez etap mediacji i referendów strajkowych aż do etapu strajku włącznie.
Autorka licznych publikacji w zakresie prawa pracy. Współautorka monografii o spółce z ograniczoną odpowiedzialności (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz współautorka podręcznika dla studentów i aplikantów pt. „Prawo pracy – kazusy i ćwiczenia” oraz „Wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę).
Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Negocjacje ze związkami zawodowymi
⦁ Spory zbiorowe
⦁ Spory sądowe

Agnieszka Ferek

Partner | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ekspertka rekomendowana w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w  międzynarodowej kancelarii. Dysponuje bogatym doświadczeniem w świadczeniu doradztwa na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP. W ramach doradztwa zapewnia wsparcie prawne w związku z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie. Jako doświadczony praktyk reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych, postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów prawnych. Zapewnia kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz ciepłownictwa, szczególnie tych realizowanych w formule PPP. Uczestniczy m.in. w realizacji projektów polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii czy też w projektach dotyczących budowy elektrociepłowni, a następnie zarządzania powstałą infrastrukturą. Uczestniczy w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w pierwszym projekcie PPP w Polsce w sektorze wodnym, szczególnie w zakresie przetargów na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Tetiana Fedorova

Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej spółek działających
w sektorze gazowym, elektroenergetycznym, ciepłowniczym i użyteczności publicznej, na rynku finansowym, bankowym i telekomunikacyjnym Ukrainy.
Jest odpowiedzialna za rynek ukraiński, posiada doświadczenie w ocenie i zarządzaniu finansami energetycznymi i użyteczności publicznej, procedurach zamówień publicznych oraz doświadczenie w pracy w największych krajowych spółkach energetycznych.
W latach 2017 -2020 była członkiem zarządu ukraińskiego operatora systemu przesyłowego od 2021 roku oraz pełniła funkcję przedstawiciela państwa i wiceprzewodniczącej rady nadzorczej ukraińskiego operatora systemu przesyłowego.

Posiada wszechstronną wiedzę na temat ukraińskich rynków i instrumentów energetycznych, gazowych i finansowych. Była zaangażowana w proces integracji europejskiego i ukraińskiego rynku gazu, w tym we wdrażanie regulacji unijnych na Ukrainie, m.in. wdrożenie systemu bilansu dobowego dla ukraińskiego rynku gazu. Była liderem projektu unbundlingu dla ukraińskiego OSP.W swojej działalności zawodowej brała aktywny udział w reformowaniu różnych sektorów ukraińskiej gospodarki, w szczególności na rynku telekomunikacyjnym, finansowym i energetycznym.

Aneta Dybińska

Senior Assiociate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brała udział m.in. w sporządzaniu kodeksów sieci, taryf i cenników dla przedsiębiorstw energetycznych.
Świadczy także doradztwo prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska i prawem budowlanym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości pod inwestycje w obszarze lotniczym.
Była przedstawicielką stron w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym w zakresie umów PPA). Była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Inwestycje infrastrukturalne
⦁ Rynek gazu
⦁ Prawo ochrony środowiska

Aneta Gęsiarz-Krasucka

Senior Assiociate | Radca Prawny

Radczyni Prawna z 20-letnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie prawa publicznego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zadań i ustroju jednostek samorządu terytorialnego, finansów publicznych, prawa energetycznego i prawa cywilnego.
Doradza klientom z sektora ciepłowniczego i gazowego w zakresie prawa regulacyjnego oraz przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ma też duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych, legislacji i wystąpieniach publicznych. Przygotowuje i opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów.
W październiku 2022 r. została zakwalifikowana do grona 25. najwybitniejszych polskich prawniczek działających dla biznesu miesięcznika „Forbes Women” i Fundacji Women in Law (kategoria „Administracja publiczna”).
W czerwcu 2023 r. została odznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym „Pro Masovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Jako absolwentka SWPS na kierunku „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”, swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę legal design thinking oraz nowych technologii leżących na styku świata IT, prawa, biznesu i administracji.
Ukończyła zaawansowany kurs prostej polszczyzny i została certyfikowaną konsultantką językową według Standardu Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ekspertka Fundacji im. Stefana Batorego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Podstawowe specjalizacje:
• inwestycje infrastrukturalne
• funkcjonowanie rynków energii
• gospodarka komunalna
• prosta polszczyzna, prosty język
• legislacja

Anna Belowska-Sroka

Associate / Adwokat

Uczestniczy w doradzaniu podmiotom z sektora energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami.
Anna Belowska-Sroka jest prawnikiem z niemal 20-letnim doświadczeniem zawodowym, m.in. reprezentowała klientów korporacyjnych (banki, przedsiębiorców działających na rynku usług komunalnych, deweloperów oraz producentów urządzeń) w procesach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.
Ponadto, reprezentowała klientów działających w sektorze górnictwa oraz usług komunalnych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, obsłudze prawnej zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Przemysław Bartoszek

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie energetycznym oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad umowami dotyczącymi budowy międzynarodowych połączeń gazociągowych i współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. Opracowywał pisma w postępowaniach przed polskim i duńskim organem regulacji energetyki. Uczestniczy m.in. w obsłudze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dużą inwestycję w zakresie energetyki cieplnej i nowoczesnej gospodarki odpadami.
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu, studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Odbył praktyki i pracował m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2014-2015).

Klaudia Domasiewicz

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W przeszłości zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doradzała przy transakcjach dotyczących obrotu udziałami i akcjami, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz zmian aktów założycielskich spółek kapitałowych. Uczestniczyła również we wdrażaniu kodeksów grup kapitałowych, a także w procesach dematerializacji akcji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości.

Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, w tym w sporach budowlanych dotyczących inwestycji w obszarze energetyki. Posiada również doświadczanie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida – F.G. Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wolontariatu wspierała Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Marta Kąkol

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, prawa  cywilnego  ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz prawa nieruchomości, a także prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentowała Klientów w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji budowlanych, umów bankowych, w tym dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”, roszczeń ze stosunków ubezpieczeniowych oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, a także we wszelkiego rodzaju innych sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym dokonywaniu zmian w kapitale zakładowym, a także doświadczenie w obszarze prawa konkurencji i prawa podatkowego. 

 

Aktualnie kompleksowo doradza podmiotom gospodarczym w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych, także w obszarze energetyki, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), jak również w sprawach dotyczących finansowania tych projektów ze środków publicznych. Bierze udział w przygotowaniu umów w ramach procesu inwestycyjnego, raportów due diligence i opinii prawnych dotyczących nieruchomości. Przygotowuje i opiniuje dokumentację przetargową w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradza w toku tych postępowań. Ponadto świadczy obsługę korporacyjną spółek handlowych oraz doradza im w bieżącej działalności. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi i organami administracyjnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. 

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne”, „Rachunkowość” i „Ubezpieczenia oraz pośrednictwo finansowe” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Doświadczenie zdobywała od 2011r. świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, urzędów administracji samorządowej, spółek komunalnych oraz osób fizycznych. Radca prawny od 2015 r. Wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

Klaudia Niewęgłowska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi zarówno z indywidualnymi stosunkami pracy, jak i zbiorowym prawem pracy. Zajmuje się głównie tematyką związaną z bieżącym wsparciem obszaru kadr i płac w związku z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem stosunków pracy czy realizacją przez pracodawców obowiązków w czasie trwania stosunków pracy. Sporządza oraz opiniuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Doświadczony praktyk w obszarze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przeciwdziałania mobbingowi i audytach z tym związanych. Posiada również doświadczenie w tematyce wykroczeń przeciwko prawom pracowników oraz odwołań od decyzji organów administracji, w tym dotyczących chorób zawodowych.

Absolwentka prawa oraz kierunku prawno-menedżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe również na ww. uniwersytecie. Autorka jednego z rozdziałów w monografii „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Agnieszka Walerczyk

Associate | Radca Prawny

Radca prawny od 2020 r., wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zdobywała już od 2012 r. w renomowanych szczecińskich kancelariach, świadcząc pomoc prawną z zakresu cywilnego, w tym prawa pracy oraz prawa handlowego.

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa morskiego. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą przede wszystkim z zakresu prawa kontraktowego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów fizycznych, spółek handlowych -w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również organów administracji publicznej.

Weronika Wyszczelska

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska.
 
W Kancelarii zajmuje się obsługą inwestycji infrastrukturalnych realizowanych głównie w sektorze ochrony środowiska (energia, woda, odpady) na wszystkich ich etapach tj. pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przygotowywanie i wykonywanie umów projektowych. Posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. W szczególności zajmuje się postępowaniami obejmującymi uzyskiwanie środowiskowych uwarunkowań dla instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz biogazowni.

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. z mediacji, negocjacji, modelowania procesów biznesowych oraz z zarządzania projektami. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation. Jest także absolwentką studiów podyplomowych „Prawo ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Radosław Chmielewski

Legal Assistant

.Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z kancelarią rozpoczął po ukończeniu III roku studiów. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym – zarówno procesowym jak i materialnym – jak i prawem pracy.
W Kancelarii wspiera zespół w bieżącej obsłudze klienta, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z sektorem ciepłowniczym, a także wspomaga zespoły zajmujące się prawem pracy i finansowym, w zakresie tzw. „kredytów frankowych”.

Sebastian Kędzia

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski I roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia prawnicze, broniąc pracę magisterską pt. „Naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przez Federację Rosyjską w konflikcie zbrojnym z Ukrainą”.
Posiada trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz w sporządzaniu pism procesowych w postępowaniach cywilnym i administracyjnym, a także umów cywilnoprawnych. Jego praktyka obejmuje m.in. dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, uzyskiwanie zezwoleń dla działalności reglamentowanych, wsparcie przy negocjacjach z kontrahentami. W Kancelarii pomaga przy obsłudze prawnej podmiotów z sektorów paliw gazowych, energii elektrycznej, branży OZE, w różnych sprawach, w tym z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, procesu budowlanego, unbundlingu.
Interesuje się zagadnieniami związanymi z inwestycjami w OZE, w szczególności dotyczącymi biogazu rolniczego i biometanu, a także rynkami kapitałowymi.

Bartłomiej Kielasiński

Aplikant radcowski

Specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z realizacją inwestycji w sektorze OZE ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni i biometanowni. Specjalizuje się także w krajowych i unijnych regulacjach dotyczących transformacji energetycznej. Posiada duże doświadczenie w pracy z sektorem gospodarki odpadami, zwłaszcza waste-to-energy. Brał udział w projektach, w tym międzynarodowych, związanych z infrastrukturą energetyczną i nowymi źródłami wytwórczymi w Polsce i w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Przygotowywał m.in. struktury projektów i raporty due diligence oraz dokumentację transakcyjną dla wielkoskalowych inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Wspiera także klientów w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Interesuje się m.in. rozwojem rynku biogazu i biometanu oraz wodoru w Polsce.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończył z wyróżnieniem. Poprzednio doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji o tematyce energetyki i transformacji energetycznej.

Karolina Kokoszka

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska I roku w OIRP w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym skończyła studia na kierunku prawo broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Zasada koncentracji materiału procesowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądowym wydziale cywilnym oraz w kancelarii notarialnej, głównie przy opracowywaniu projektów umów sprzedaży nieruchomości.
Współpracę z Kancelarią rozpoczęła na IV roku studiów po ukończeniu seminarium specjalizacyjnego dotyczącego indywidualnego prawa pracy. W Kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu prawa pracy – zaangażowana jest między innymi w sprawy dotyczące wygaszania stosunków pracy i postępowań antymobbingowych, także poprzez bieżącą obsługę postępowań sądowych. W ramach wsparcia zespołu zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem projektów pism procesowych i opinii prawnych. Poza prawem pracy interesuje się także prawem cywilnym oraz problematyką związaną z procesem cywilnym, w tym zwłaszcza praktycznym wymiarem postępowania.

Magdalena Petrykowska

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań należą przede wszystkim zagadnienia związane z prawem pracy oraz prawem cywilnym. Współpracę z kancelarią rozpoczęła już w trakcie III roku studiów.
Wcześniej zdobywała doświadczenie w przedsiębiorstwie działającym w obszarze handlu i transportu międzynarodowego, gdzie wspierała działania prawnika, asystowała przy organizacji pracy, a także odpowiadała za utrzymywanie relacji biznesowych z klientami oraz kontrahentami.
W kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu prawa pracy – zaangażowana jest między innymi w sprawy dotyczące rozwiązywania stosunków pracy.
Działa w organizacjach studenckich. Pełni funkcję wiceprezesa SKN Debaty i Wystąpień Publicznych. W ramach tej aktywności współorganizuje liczne szkolenia oraz konferencje naukowe, które łączą swym zakresem tematycznym wiele gałęzi prawa. Aktywna członkini KN Prawa Pracy oraz KN Prawa Nieruchomości.
Brała udział w projekcie Fundacji Court Watch pn. „Wspólne-Dostępne-Sprawiedliwe”, w ramach którego przeprowadziła monitoring Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie.

Alicja Świderska

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła po ukończeniu III roku studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywa od I roku studiów, pracując w warszawskich kancelariach. Interesuje się przede wszystkim postępowaniem cywilnym oraz prawem ubezpieczeń gospodarczych.

W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowego oraz ciepłowniczego, a także prawem ubezpieczeń gospodarczych. Brała udział w sporządzaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz cenników dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Julia Wójcik

Aplikantka adwokacka

Aplikantka Radcowska, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przede wszystkim procesem cywilnym i zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając przy obsłudze spraw z zakresu tzw. kredytów frankowych.

W Kancelarii wspiera zespół w bieżącej obsłudze klienta, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z sektorem ciepłowniczym.

 

Jędrzej Zieliński

Legal Assistant

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z procesowym prawem pracy.
W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami związanymi z rozwiązywaniem stosunków pracy, podleganiem ubezpieczeniom społecznym, a także opodatkowaniem dochodu ze stosunku pracy i niepracowniczych form zatrudnienia.
Jest również doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze związane są z prawem konstytucyjnym oraz prawem pracy.

Jakub Zuchniewicz

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską poświęconą prawnym i praktycznym aspektom funkcjonowania instalacji magazynowania gazu w Polsce. Zainteresowany głównie gałęzią publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynkach reglamentowanych oraz ochroną konkurencji.
Współpracuje z Kancelarią od listopada 2021 r., zajmując się głównie sprawami związanymi z sektorami ciepłownictwa oraz gazownictwa. Uczestniczył m.in. w sporządzaniu raportów due dilligence dotyczących budowy lub modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów, opracowywaniu wniosków i pism do URE dotyczących postępowaniach koncesyjnych, pracami przy wprowadzaniu oraz zatwierdzaniu zmian do IRiESD, a także analizami dotyczącymi różnych zagadnień związanych ze współpracą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czy też funkcjonowania instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Justyna Zasim

Office Manager