Zespół BWW

Małgorzata Banasik

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).
W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Aleksandra Woźniak

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jako doświadczony ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sprawnie nawiązuje kontakty i rozumie potrzeby biznesowe Klientów.  Ekspercką wiedzę zdobywała współpracując przez wiele lat z prof. Małgorzatą Gersdorf.
Reprezentuje pracodawców we współpracy z członkami zarządów oraz wyższej kadry menedżerskiej (w tym również na gruncie tzw. ustawy kominowej), a także stron w toku negocjacji przedsądowych i w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Wspiera Klientów przy kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami.
W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów (również kontraktów menedżerskich czy umów o zakazie konkurencji) oraz oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Służyła radą przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania, premiowania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajmowała się konsultingiem w procesie zwolnień grupowych czy w procesie tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Bierze udział w procesach związanych z zakończeniem obowiązywania układów zbiorowych pracy oraz wdrażaniem nowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wspiera swoich Klientów na każdym etapie sporów zbiorowych, począwszy od rokowań, poprzez etap mediacji i referendów strajkowych aż do etapu strajku włącznie.
Autorka licznych publikacji w zakresie prawa pracy. Współautorka monografii o spółce z ograniczoną odpowiedzialności (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz współautorka podręcznika dla studentów i aplikantów pt. „Prawo pracy – kazusy i ćwiczenia” oraz „Wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę).
Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Negocjacje ze związkami zawodowymi
⦁ Spory zbiorowe
⦁ Spory sądowe

Joanna Bernat

Partner | Radca Prawny

Radca prawny i doświadczony praktyk koncentrujący się na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego publicznego, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego i Ustawy o OZE. Kompleksowo doradza Klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, w tym realizowanych w formule PPP oraz PZP. Przygotowuje oraz opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów, z sukcesem reprezentując Klientów przed sądami, KIO oraz organami administracji publicznej.
Doradzała również w licznych projektach regulacyjnych w zakresie koncesji, taryf i kodeksów sieciowych polskiego operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych z sektora paliw gazowych (IRiESP i IRiESD). Odpowiadała za przygotowanie wzorcowych umów sprzedaży, dystrybucyjnych oraz kompleksowych dla spółek z sektora paliw gazowych oraz energii elektrycznej, z uwzględnieniem aspektów ochrony konkurencji i konsumentów.
Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu analiz typu due-diligence spółek z sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz British Law Centre (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union).

Agnieszka Ferek

Of Counsel | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ekspertka rekomendowana w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w  międzynarodowej kancelarii. Dysponuje bogatym doświadczeniem w świadczeniu doradztwa na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP. W ramach doradztwa zapewnia wsparcie prawne w związku z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie. Jako doświadczony praktyk reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych, postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów prawnych. Zapewnia kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz ciepłownictwa, szczególnie tych realizowanych w formule PPP. Uczestniczy m.in. w realizacji projektów polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii czy też w projektach dotyczących budowy elektrociepłowni, a następnie zarządzania powstałą infrastrukturą. Uczestniczy w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w pierwszym projekcie PPP w Polsce w sektorze wodnym, szczególnie w zakresie przetargów na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Krystyna Kubaj

Of Counsel | Radca Prawny

Specjalistka w zakresie prawa spółek, w tym spółek publicznych, ekspert w zakresie procesów restrukturyzacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, w tym kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami, obciążania nieruchomości i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się kompleksowym doradztwem przy procesach inwestycyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc wszechstronną, stałą obsługę podmiotów sektora wielkiej chemii i podmiotu zarządzającego portem morskim, w tym przy obsłudze projektów związanych z budową terminalu gazowego w Świnoujściu i przy obsłudze procesów przekształceniowych.

Michał Legodziński

Senior Associate | Adwokat

Specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, cywilnego oraz handlowego. Koncentruje się na obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych oraz odnawialnych źródłach energii. Uczestniczył w realizacji inwestycji w energetyce o znaczeniu wspólnotowym (tzw. most energetyczny Polska – Litwa). Doświadczony praktyk w pozyskiwaniu tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych.
Wielokrotny reprezentant stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie ustanawiania służebności przesyłu. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu prawa budowlanego zdobyte w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
Absolwent prawa i administracji na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu. Odbył praktyki m.in. w Rządowym Centrum Legislacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnik szkoleń i konferencji z zakresu inwestycji na obszarach chronionych przyrodniczo, a także dotyczących prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

Agnieszka Mikołajczuk

Senior Associate | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług z zakresu prawa pracy na rzecz podmiotów prywatnych, jak i podmiotów szeroko pojętej sfery publicznej. Doradza firmom z branży lotniczej, energetycznej, medycznej, jak również jednostkom samorządu terytorialnego. W zakresie potrzebnym do kompleksowej obsługi pracodawców posiada również niezbędną wiedzę w zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych. Współtwórca strategii procesowej w sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy zmieniającej linię orzeczniczą odnośnie uchylania dotychczasowych i wprowadzania nowych regulacji dotyczących zasad wynagradzania pracowników.

Kompleksowo doradza spółkom w tworzeniu, kształtowaniu i stosowaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Bierze udział w tworzeniu oraz realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w obszarze prawa pracy. Wspiera działy HR w bieżącej działalności – doradza m.in. w kwestiach nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy, rozliczania wynagrodzeń, premii, nakładania kar porządkowych, ustalania okresów szczególnej ochrony pracowników, konsultowania rozwiązywania stosunków pracy ze związkami zawodowymi. Współpracuje z Klientami w procesach związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi oraz audytach z tym związanych. Doradza w sprawach dotyczących reprezentatywności związków zawodowych, sporów zbiorowych oraz kontaktach ze związkami zawodowymi.
Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, realizując spójną strategię procesową, uwzględniającą potrzeby Klienta.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Finalistka pierwszego Konstytucyjnego Turnieju Sądowego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, organizowanego pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Zbiorowe prawo pracy
⦁ Audyty HR, due dilligence
⦁ Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy

Aneta Dybińska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brała udział m.in. w sporządzaniu kodeksów sieci, taryf i cenników dla przedsiębiorstw energetycznych.
Świadczy także doradztwo prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska i prawem budowlanym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości pod inwestycje w obszarze lotniczym.
Była przedstawicielką stron w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym w zakresie umów PPA). Była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Inwestycje infrastrukturalne
⦁ Rynek gazu
⦁ Prawo ochrony środowiska

Magdalena Pieńkowska

Associate | Adwokat

Specjalista w sprawach z zakresu prawa energetycznego, prawa cywilnego oraz zamówień publicznych. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, w tym w kontaktach i negocjacjach z organami administracji Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w negocjacjach projektów dyrektyw i rozporządzeń unijnych, zdobyte między innymi w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Energii. Prowadziła obsługę korporacyjną spółek z kapitałem zagranicznym, współpracując z zagranicznymi członkami zarządu.
Uczestniczyła w międzynarodowych projektach, w tym projektach infrastrukturalnych w zakresie budowy gazociągów. Sporządzała umowy dotyczące współpracy operatorów przesyłowych z państw UE oraz państw trzecich, opinie prawne, propozycje zmian legislacyjnych dla spółek z sektora paliw gazowych oraz energii elektrycznej.
Biegle włada językiem angielskim.
Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Przemysław Bartoszek

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie energetycznym oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad umowami dotyczącymi budowy międzynarodowych połączeń gazociągowych i współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. Opracowywał pisma w postępowaniach przed polskim i duńskim organem regulacji energetyki. Uczestniczy m.in. w obsłudze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dużą inwestycję w zakresie energetyki cieplnej i nowoczesnej gospodarki odpadami.
Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu, studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Odbył praktyki i pracował m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2014-2015).

Klaudia Niewęgłowska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi zarówno z indywidualnymi stosunkami pracy jak i zbiorowym prawem pracy.
Zajmuje się głównie tematyką związaną z bieżącym wsparciem obszaru kadr i płac w związku z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem stosunków pracy czy realizacją przez pracodawców obowiązków w czasie trwania stosunków pracy. Doświadczony praktyk w obszarze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przeciwdziałania mobbingowi i audytach z tym związanymi.
Posiada również doświadczenie w tematyce wykroczeń przeciwko prawom pracowników oraz odwołań od decyzji organów administracji, w tym dotyczących chorób zawodowych.
Absolwentka prawa i kierunku prawno-menedżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe również na ww. uniwersytecie. Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ ZFŚS
⦁ Wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym
⦁ Bieżąca obsługa HR

Mateusz Ducki

Junior Associate | Aplikant adwokacki

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią w rozpoczął po ukończeniu III roku studiów obejmującego wykład kursowy z prawa pracy. Zdobywca drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z Prawa Pracy organizowanym przez jedną z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, w której następnie zdobywał doświadczenie zawodowe.
Szczególnie interesują go kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą stron stosunku pracy, procesowe prawo pracy, zagadnienia z pogranicza prawa pracy i prawa daninowego, zwłaszcza prawa podatkowego, jak również konstytucyjne podstawy prawa pracy i prawa zatrudnienia.
W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z roszczeniami pracowników z tytułu dyskryminacji, zwolnieniami grupowymi, odpowiedzialnością członków zarządu czy optymalizacją podatkową w stosunkach zatrudnienia. Zajmuje się także śledzeniem zmian w prawie pracy i monitoruje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz pomaga przy tworzenie newsletterów dla Klientów.
Obecnie stawia także pierwsze kroki na ścieżce naukowej w zakresie prawa pracy, pod opieką prof. Małgorzaty Gersdorf. W maju 2020 r. w Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym, czasopiśmie branżowym dla prawa pracy, ukazał się pierwszy artykuł naukowy, którego jest współautorem, dotyczący tzw. tarcz antykryzysowych. Jesienią 2020 r. ukażą się również artykuł jego współautorstwa stanowiący część międzynarodowej monografii redagowanej przez profesor z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz glosa do jednego z najważniejszych dla procesowego prawa pracy orzeczeń Sądu Najwyższego w 2019 r. Bierze także udział w konferencjach naukowych na uczelniach wyższych, prezentując wystąpienia na tematy związane z prawem pracy.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Restrukturyzacja zatrudnienia
⦁ Rozwiązania antykryzysowe
⦁ Prawo pracy innych państw UE