Zespół BWW

Małgorzata Banasik

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).
W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Aleksandra Woźniak

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jako doświadczony ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sprawnie nawiązuje kontakty i rozumie potrzeby biznesowe Klientów.  Ekspercką wiedzę zdobywała współpracując przez wiele lat z prof. Małgorzatą Gersdorf.
Reprezentuje pracodawców we współpracy z członkami zarządów oraz wyższej kadry menedżerskiej (w tym również na gruncie tzw. ustawy kominowej), a także stron w toku negocjacji przedsądowych i w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Wspiera Klientów przy kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami.
W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów (również kontraktów menedżerskich czy umów o zakazie konkurencji) oraz oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Służyła radą przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania, premiowania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajmowała się konsultingiem w procesie zwolnień grupowych czy w procesie tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Bierze udział w procesach związanych z zakończeniem obowiązywania układów zbiorowych pracy oraz wdrażaniem nowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wspiera swoich Klientów na każdym etapie sporów zbiorowych, począwszy od rokowań, poprzez etap mediacji i referendów strajkowych aż do etapu strajku włącznie.
Autorka licznych publikacji w zakresie prawa pracy. Współautorka monografii o spółce z ograniczoną odpowiedzialności (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz współautorka podręcznika dla studentów i aplikantów pt. „Prawo pracy – kazusy i ćwiczenia” oraz „Wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę).
Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Negocjacje ze związkami zawodowymi
⦁ Spory zbiorowe
⦁ Spory sądowe

Joanna Bernat

Partner | Radca Prawny

Radca prawny i doświadczony praktyk koncentrujący się na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego publicznego, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego i Ustawy o OZE. Kompleksowo doradza Klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, w tym realizowanych w formule PPP oraz PZP. Przygotowuje oraz opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów, z sukcesem reprezentując Klientów przed sądami, KIO oraz organami administracji publicznej.
Doradzała również w licznych projektach regulacyjnych w zakresie koncesji, taryf i kodeksów sieciowych polskiego operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych z sektora paliw gazowych (IRiESP i IRiESD). Odpowiadała za przygotowanie wzorcowych umów sprzedaży, dystrybucyjnych oraz kompleksowych dla spółek z sektora paliw gazowych oraz energii elektrycznej, z uwzględnieniem aspektów ochrony konkurencji i konsumentów.
Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu analiz typu due-diligence spółek z sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz British Law Centre (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union).

Agnieszka Ferek

Partner | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ekspertka rekomendowana w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w  międzynarodowej kancelarii. Dysponuje bogatym doświadczeniem w świadczeniu doradztwa na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP. W ramach doradztwa zapewnia wsparcie prawne w związku z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie. Jako doświadczony praktyk reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych, postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów prawnych. Zapewnia kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz ciepłownictwa, szczególnie tych realizowanych w formule PPP. Uczestniczy m.in. w realizacji projektów polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii czy też w projektach dotyczących budowy elektrociepłowni, a następnie zarządzania powstałą infrastrukturą. Uczestniczy w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w pierwszym projekcie PPP w Polsce w sektorze wodnym, szczególnie w zakresie przetargów na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Krystyna Kubaj

Of Counsel | Radca Prawny

Specjalistka w zakresie prawa spółek, w tym spółek publicznych, ekspert w zakresie procesów restrukturyzacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, w tym kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami, obciążania nieruchomości i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się kompleksowym doradztwem przy procesach inwestycyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc wszechstronną, stałą obsługę podmiotów sektora wielkiej chemii i podmiotu zarządzającego portem morskim, w tym przy obsłudze projektów związanych z budową terminalu gazowego w Świnoujściu i przy obsłudze procesów przekształceniowych.

Aneta Dybińska

Senior Assiociate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brała udział m.in. w sporządzaniu kodeksów sieci, taryf i cenników dla przedsiębiorstw energetycznych.
Świadczy także doradztwo prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska i prawem budowlanym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości pod inwestycje w obszarze lotniczym.
Była przedstawicielką stron w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym w zakresie umów PPA). Była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Inwestycje infrastrukturalne
⦁ Rynek gazu
⦁ Prawo ochrony środowiska

Przemysław Bartoszek

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie energetycznym oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad umowami dotyczącymi budowy międzynarodowych połączeń gazociągowych i współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. Opracowywał pisma w postępowaniach przed polskim i duńskim organem regulacji energetyki. Uczestniczy m.in. w obsłudze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dużą inwestycję w zakresie energetyki cieplnej i nowoczesnej gospodarki odpadami.
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu, studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Odbył praktyki i pracował m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2014-2015).

Klaudia Domasiewicz

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W przeszłości zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doradzała przy transakcjach dotyczących obrotu udziałami i akcjami, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz zmian aktów założycielskich spółek kapitałowych. Uczestniczyła również we wdrażaniu kodeksów grup kapitałowych, a także w procesach dematerializacji akcji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości.

Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, w tym w sporach budowlanych dotyczących inwestycji w obszarze energetyki. Posiada również doświadczanie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida – F.G. Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wolontariatu wspierała Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Marta Kąkol

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, prawa  cywilnego  ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz prawa nieruchomości, a także prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentowała Klientów w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji budowlanych, umów bankowych, w tym dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”, roszczeń ze stosunków ubezpieczeniowych oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, a także we wszelkiego rodzaju innych sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym dokonywaniu zmian w kapitale zakładowym, a także doświadczenie w obszarze prawa konkurencji i prawa podatkowego. 

 

Aktualnie kompleksowo doradza podmiotom gospodarczym w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych, także w obszarze energetyki, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), jak również w sprawach dotyczących finansowania tych projektów ze środków publicznych. Bierze udział w przygotowaniu umów w ramach procesu inwestycyjnego, raportów due diligence i opinii prawnych dotyczących nieruchomości. Przygotowuje i opiniuje dokumentację przetargową w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradza w toku tych postępowań. Ponadto świadczy obsługę korporacyjną spółek handlowych oraz doradza im w bieżącej działalności. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi i organami administracyjnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. 

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne”, „Rachunkowość” i „Ubezpieczenia oraz pośrednictwo finansowe” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Doświadczenie zdobywała od 2011r. świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, urzędów administracji samorządowej, spółek komunalnych oraz osób fizycznych. Radca prawny od 2015 r. Wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

Weronika Wyszczelska

Associate | Radca Prawny

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. z mediacji, negocjacji, modelowania procesów biznesowych oraz z zarządzania projektami. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation. Obecnie poszerza swoje zainteresowania z zakresu ochrony środowiska na studiach podyplomowych na kierunku „Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie związane m.in. ze sporami sądowymi w zakresie kredytów waloryzowanych do waluty obcej, a także kilkuletnie doświadczenie w zakresie spraw upadłościowych.

W Kancelarii zajmuje się obsługą inwestycji infrastrukturalnych realizowanych głównie w sektorze ochrony środowiska (energia, woda, odpady) na wszystkich ich etapach tj. pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przygotowywanie i wykonywanie umów projektowych.

Klaudia Niewęgłowska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi zarówno z indywidualnymi stosunkami pracy, jak i zbiorowym prawem pracy. Zajmuje się głównie tematyką związaną z bieżącym wsparciem obszaru kadr i płac w związku z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem stosunków pracy czy realizacją przez pracodawców obowiązków w czasie trwania stosunków pracy. Sporządza oraz opiniuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Doświadczony praktyk w obszarze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przeciwdziałania mobbingowi i audytach z tym związanych. Posiada również doświadczenie w tematyce wykroczeń przeciwko prawom pracowników oraz odwołań od decyzji organów administracji, w tym dotyczących chorób zawodowych.

Absolwentka prawa oraz kierunku prawno-menedżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe również na ww. uniwersytecie. Autorka jednego z rozdziałów w monografii „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Agnieszka Górka

Legal Assistant

W 2022 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest alumnem XI edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi w Warszawie. Obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych Zrównoważone finanse-studium prawno-finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach zajmując się podatkami oraz obsługą największych podmiotów sektora energetycznego w zakresie uzyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości. Członek stowarzyszenia „Z energią o prawie” w Toruniu. Od lutego  2023 r. jest pracownikiem w projekcie „Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza” w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, gdzie zajmuje się analizą polityki energetycznej państw Trójmorza.

W kancelarii zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego, energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Od początku studiów przejawiała duże zainteresowanie działalnością naukową, przez 5 lat uczestniczyła w pracach Koła Naukowego Praw Człowieka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe. W grudniu 2019 r. ukazała się monografia „Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw” wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w której jest współautorką rozdziału pt. „Jakimi kryteriami powinien kierować się Trybunał Konstytucyjny przy ocenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej publicznej osoby prawnej?” Jest autorką dwóch artykułów „Populizm a prawo zgromadzeń. Przykład Polski 2015-2019 roku z uwzględnieniem regulacji wprowadzającej zgromadzenia cykliczne” oraz „Radykalizacja klauzuli sumienia a prawa reprodukcyjne w Polsce”, które ukazały się w czasopiśmie Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestniczka kilkudziesięciu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu praw człowieka, prawa klimatycznego, prawa cywilnego, prawa publicznego gospodarczego.

Karolina Jagieło

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądowym wydziale cywilnym oraz w kancelarii notarialnej, głównie przy opracowywaniu projektów umów sprzedaży nieruchomości.

W kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu prawa pracy – zaangażowana jest między innymi w sprawy dotyczące wygaszania stosunków pracy i postępowań antymobbingowych. Poza prawem pracy interesuje się także prawem cywilnym oraz problematyką związaną z procesem cywilnym, w tym zwłaszcza praktycznym wymiarem postępowania.

Alicja Świderska

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła po ukończeniu III roku studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywa od I roku studiów, pracując w warszawskich kancelariach. Interesuje się przede wszystkim postępowaniem cywilnym oraz prawem ubezpieczeń gospodarczych.

W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowego oraz ciepłowniczego, a także prawem ubezpieczeń gospodarczych. Brała udział w sporządzaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz cenników dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Bartłomiej Kielasiński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat stypendium rektora tej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, a także postępowaniem administracyjnym i obszarami z zakresu prawa administracyjnego materialnego, szczególnie prawa ochrony środowiska.  W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowniczego i gospodarki odpadami, realizacją projektów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem kontraktowym, jak również monitorowaniem zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej. Obecnie rozpoczyna także karierę naukową; jego artykuł pt. „Formy ochrony przyrody – stan obecny i postulaty” po uzyskaniu pozytywnych recenzji została skierowana do publikacji w wydawanej monografii.

Julia Wójcik

Legal Assistant

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przede wszystkim procesem cywilnym i zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając przy obsłudze spraw z zakresu tzw. kredytów frankowych. 

W Kancelarii wspiera zespół w bieżącej obsłudze klienta, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z sektorem ciepłowniczym.

Paweł Wieczorek

Legal Assistant

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczął po ukończeniu III roku studiów obejmującego wykład kursowy z prawa pracy. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Pracy organizowanego przez jedną z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, w której to następnie zaproponowano mu odbycie stażu. Doświadczenie zawodowe zbiera już od początku studiów, pracując wcześniej m. in. w fundacji prowadzonej przez jednego ze swoich wykładowców.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa zatrudnienia. W szczególności są to problemy związane z rozwiązaniem indywidualnego stosunku pracy oraz przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę, a także relacjami między pracodawcą a organizacjami związkowymi. Często zajmuję się również tematyką compliance, czyli zapewnienia zgodności norm wewnątrzzakładowych z prawem powszechnie obowiązującym.

Od początku studiów przejawia duże zainteresowanie działalnością naukową. Od trzech lat jest aktywnym członkiem interdyscyplinarnego seminarium działającego w strukturach WPiA UW pod opieką m. in. byłego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Już na III roku studiów został współautorem monografii prawniczej wydanej przez C.H. Beck. Aktualnie w przygotowaniu są kolejne publikacje, m. in. współudział w monografii w zakresie procesu cywilnego, która zostanie wydana nakładem Wolters Kluwer. Występuje również na konferencjach naukowych w obszarach związanych z prawem pracy, prawem cywilnym oraz zagadnieniami prawnoprocesowymi.

Jędrzej Zieliński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych, procesowe prawo pracy oraz kwestie związane z prawem podatkowym, w tym przede wszystkim podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami związanymi z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, rozwiązywaniem stosunków pracy a także opodatkowaniem dochodu ze stosunku pracy i niepracowniczych form zatrudnienia.

Rozwija się również na ścieżce naukowej biorąc udział projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącym zagadnienia dobrej wiary w prawie konstytucyjnym . W grudniu 2021 r. ukazała się monografia „Aktualne problemy prawa wyborczego” wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, w której jest autorem rozdziału pt. „Prawo i  proces  wyborczy w opiniach Komisji Weneckiej”. 

Jakub Zuchniewicz

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowany jest głównie gałęzią publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynkach reglamentowanych oraz ochroną konkurencji. 

 

Współpracę z Kancelarią rozpoczął na IV roku studiów po ukończeniu bloku specjalizacyjnego obejmującego zajęcia dotyczące funkcjonowania rynków energii, które prowadzone były przez byłego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach wsparcia przy bieżącej obsłudze Klientów zajmuje się głównie sprawami związanymi z sektorami ciepłownictwa oraz gazownictwa. Uczestniczył m.in. w sporządzaniu raportów due dilligence z zakresu realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub modernizacji zakładów odzysku energii, przygotowaniu umów związanych z gospodarką odpadami, pracami przy wprowadzaniu oraz zatwierdzaniu zmian do IRiESD, a także analizami zagadnień związanych ze współpracą w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego czy też funkcjonowaniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Justyna Zasim

Office Manager

Olena Sydorowa

Office Assistant