Zespół BWW

Małgorzata Banasik

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).
W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Aleksandra Woźniak

Managing Partner | Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem i szeroką praktyką w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jako doświadczony ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sprawnie nawiązuje kontakty i rozumie potrzeby biznesowe Klientów.  Ekspercką wiedzę zdobywała współpracując przez wiele lat z prof. Małgorzatą Gersdorf.
Reprezentuje pracodawców we współpracy z członkami zarządów oraz wyższej kadry menedżerskiej (w tym również na gruncie tzw. ustawy kominowej), a także stron w toku negocjacji przedsądowych i w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Wspiera Klientów przy kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami.
W ramach indywidualnego prawa pracy przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów (również kontraktów menedżerskich czy umów o zakazie konkurencji) oraz oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Służyła radą przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania, premiowania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajmowała się konsultingiem w procesie zwolnień grupowych czy w procesie tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Bierze udział w procesach związanych z zakończeniem obowiązywania układów zbiorowych pracy oraz wdrażaniem nowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wspiera swoich Klientów na każdym etapie sporów zbiorowych, począwszy od rokowań, poprzez etap mediacji i referendów strajkowych aż do etapu strajku włącznie.
Autorka licznych publikacji w zakresie prawa pracy. Współautorka monografii o spółce z ograniczoną odpowiedzialności (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz współautorka podręcznika dla studentów i aplikantów pt. „Prawo pracy – kazusy i ćwiczenia” oraz „Wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę).
Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Negocjacje ze związkami zawodowymi
⦁ Spory zbiorowe
⦁ Spory sądowe

Joanna Bernat

Partner | Radca Prawny

Radca prawny i doświadczony praktyk koncentrujący się na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego publicznego, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego i Ustawy o OZE. Kompleksowo doradza Klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, w tym realizowanych w formule PPP oraz PZP. Przygotowuje oraz opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów, z sukcesem reprezentując Klientów przed sądami, KIO oraz organami administracji publicznej.
Doradzała również w licznych projektach regulacyjnych w zakresie koncesji, taryf i kodeksów sieciowych polskiego operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych z sektora paliw gazowych (IRiESP i IRiESD). Odpowiadała za przygotowanie wzorcowych umów sprzedaży, dystrybucyjnych oraz kompleksowych dla spółek z sektora paliw gazowych oraz energii elektrycznej, z uwzględnieniem aspektów ochrony konkurencji i konsumentów.
Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu analiz typu due-diligence spółek z sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz British Law Centre (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union).

Agnieszka Ferek

Partner | Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa prawnego w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ekspertka rekomendowana w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w  międzynarodowej kancelarii. Dysponuje bogatym doświadczeniem w świadczeniu doradztwa na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP. W ramach doradztwa zapewnia wsparcie prawne w związku z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie. Jako doświadczony praktyk reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych, postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów prawnych. Zapewnia kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz ciepłownictwa, szczególnie tych realizowanych w formule PPP. Uczestniczy m.in. w realizacji projektów polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii czy też w projektach dotyczących budowy elektrociepłowni, a następnie zarządzania powstałą infrastrukturą. Uczestniczy w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w pierwszym projekcie PPP w Polsce w sektorze wodnym, szczególnie w zakresie przetargów na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Krystyna Kubaj

Of Counsel | Radca Prawny

Specjalistka w zakresie prawa spółek, w tym spółek publicznych, ekspert w zakresie procesów restrukturyzacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, w tym kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami, obciążania nieruchomości i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się kompleksowym doradztwem przy procesach inwestycyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc wszechstronną, stałą obsługę podmiotów sektora wielkiej chemii i podmiotu zarządzającego portem morskim, w tym przy obsłudze projektów związanych z budową terminalu gazowego w Świnoujściu i przy obsłudze procesów przekształceniowych.

Aneta Dybińska

Senior Assiociate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku energetycznego, w szczególności związanymi z obszarem działalności sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. Brała udział m.in. w sporządzaniu kodeksów sieci, taryf i cenników dla przedsiębiorstw energetycznych.
Świadczy także doradztwo prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska i prawem budowlanym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości pod inwestycje w obszarze lotniczym.
Była przedstawicielką stron w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym w zakresie umów PPA). Była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Podstawowe specjalizacje:
⦁ Inwestycje infrastrukturalne
⦁ Rynek gazu
⦁ Prawo ochrony środowiska

Klaudia Domasiewicz

Associate | Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W przeszłości zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doradzała przy transakcjach dotyczących obrotu udziałami i akcjami, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz zmian aktów założycielskich spółek kapitałowych. Uczestniczyła również we wdrażaniu kodeksów grup kapitałowych, a także w procesach dematerializacji akcji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence) nieruchomości.

Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, w tym w sporach budowlanych dotyczących inwestycji w obszarze energetyki. Posiada również doświadczanie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida – F.G. Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wolontariatu wspierała Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Przemysław Bartoszek

Associate | Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie energetycznym oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział w pracach nad umowami dotyczącymi budowy międzynarodowych połączeń gazociągowych i współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. Opracowywał pisma w postępowaniach przed polskim i duńskim organem regulacji energetyki. Uczestniczy m.in. w obsłudze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dużą inwestycję w zakresie energetyki cieplnej i nowoczesnej gospodarki odpadami.
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu, studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Odbył praktyki i pracował m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2014-2015).

Klaudia Niewęgłowska

Associate | Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi zarówno z indywidualnymi stosunkami pracy, jak i zbiorowym prawem pracy. Zajmuje się głównie tematyką związaną z bieżącym wsparciem obszaru kadr i płac w związku z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem stosunków pracy czy realizacją przez pracodawców obowiązków w czasie trwania stosunków pracy. Sporządza oraz opiniuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Doświadczony praktyk w obszarze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przeciwdziałania mobbingowi i audytach z tym związanych. Posiada również doświadczenie w tematyce wykroczeń przeciwko prawom pracowników oraz odwołań od decyzji organów administracji, w tym dotyczących chorób zawodowych.

Absolwentka prawa oraz kierunku prawno-menedżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe również na ww. uniwersytecie. Autorka jednego z rozdziałów w monografii „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Bartłomiej Kielasiński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat stypendium rektora tej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, a także postępowaniem administracyjnym i obszarami z zakresu prawa administracyjnego materialnego, szczególnie prawa ochrony środowiska.  W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami związanymi z rynkiem energetycznym, w tym z zakresu sektora gazowniczego i gospodarki odpadami, realizacją projektów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem kontraktowym, jak również monitorowaniem zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej. Obecnie rozpoczyna także karierę naukową; jego artykuł pt. „Formy ochrony przyrody – stan obecny i postulaty” po uzyskaniu pozytywnych recenzji została skierowana do publikacji w wydawanej monografii.

Jędrzej Zieliński

Legal Assistant

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych, procesowe prawo pracy oraz kwestie związane z prawem podatkowym, w tym przede wszystkim podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami związanymi z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, rozwiązywaniem stosunków pracy a także opodatkowaniem dochodu ze stosunku pracy i niepracowniczych form zatrudnienia.

Rozwija się również na ścieżce naukowej biorąc udział projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącym zagadnienia dobrej wiary w prawie konstytucyjnym . W grudniu 2021 r. ukazała się monografia „Aktualne problemy prawa wyborczego” wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, w której jest autorem rozdziału pt. „Prawo i  proces  wyborczy w opiniach Komisji Weneckiej”. 

Paweł Wieczorek

Legal Assistant

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczął po ukończeniu III roku studiów obejmującego wykład kursowy z prawa pracy. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Pracy organizowanego przez jedną z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, w której to następnie zaproponowano mu odbycie stażu. Doświadczenie zawodowe zbiera już od początku studiów, pracując wcześniej m. in. w fundacji prowadzonej przez jednego ze swoich wykładowców.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa zatrudnienia. W szczególności są to problemy związane z rozwiązaniem indywidualnego stosunku pracy oraz przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę, a także relacjami między pracodawcą a organizacjami związkowymi. Często zajmuję się również tematyką compliance, czyli zapewnienia zgodności norm wewnątrzzakładowych z prawem powszechnie obowiązującym.

Od początku studiów przejawia duże zainteresowanie działalnością naukową. Od trzech lat jest aktywnym członkiem interdyscyplinarnego seminarium działającego w strukturach WPiA UW pod opieką m. in. byłego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Już na III roku studiów został współautorem monografii prawniczej wydanej przez C.H. Beck. Aktualnie w przygotowaniu są kolejne publikacje, m. in. współudział w monografii w zakresie procesu cywilnego, która zostanie wydana nakładem Wolters Kluwer. Występuje również na konferencjach naukowych w obszarach związanych z prawem pracy, prawem cywilnym oraz zagadnieniami prawnoprocesowymi.

Justyna Zasim

Office Manager