KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną wykorzystując kompetencje i doświadczenia wspólników oraz zespołu doświadczonych prawników. Oferujemy stałą obsługę prawną spółkom i indywidualnym Klientom, a także innym podmiotom wymagającym stałego doradztwa prawnego. Wspieramy także Klientów w jednorazowych wyzwaniach z zakresu naszych specjalizacji, w tym w procesach sądowych.

PRAWO PRACY

Zespół kancelarii świadczy usługi doradcze z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, m.in.: w sprawach pakietów socjalnych, zakładowych układów zbiorowych, restrukturyzacji. Uczestniczą w procedurach rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Oferta w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

 • przygotowanie projektów tzw. wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pakiety socjalne);
 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • przygotowywanie projektów indywidualnych dokumentów z zakresu prawa pracy (m.in.: kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji);
 • obsługę prawną projektów związanych z restrukturyzacją w zakresie spraw pracowniczych (zwolnienia grupowe, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę),
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie aktualnych zagadnień prawno-pracowniczych;
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • kwestie związane z zatrudnieniem zewnętrznym (agencje pracy tymczasowej, leasing pracowniczy, outsourcing);
 • reprezentację Klientów w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy kominowej, m.in.: poprzez sporządzanie opinii prawnych obejmujących interpretację postanowień tej ustawy oraz sporządzanie projektów umów dla osób objętych zakresem jej regulacji;
 • obsługę prawną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przysługującej wybranym grupom pracowniczym;
 • obsługę prawną w zakresie spraw związanych z dyskryminacją w pracy, mobbingu;
 • sporządzanie analiz prawnych – due diligence.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria wspiera Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zarówno w ich bieżącej (day-to-day) działalności, podczas kontroli ZUS, jak i ostatecznie na etapie postępowań sądowych.

Oferta w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wykładni przepisów prawa (podleganie ubezpieczeniom, zbieg tytułów do ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, emerytury pomostowe);
 • przygotowanie wniosków o interpretacje przepisów ubezpieczeniowych;
 • reprezentowanie kadry kierowniczej w postępowaniach sądowych w sprawach o ponoszenie odpowiedzialności w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych w tych sprawach.

PRAWO ENERGETYCZNE

Znajomość prawa, wieloletnia praktyka, świadomość ograniczeń i wyzwań branży oraz szeroka wiedza technologiczna zespołu kancelarii zapewnia możliwość kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych działających w sektorze energetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów w Polsce specjalizujących się w sektorze paliw gazowych oraz regazyfikacji LNG. Z powodzeniem obsługujemy również rozpoznawalne projekty w sektorze ciepłowniczym, „waste to energy” (WtE) oraz odnawialnych źródeł energii.

We współpracy z ekspertami technicznymi Kancelaria opracowała proste i skuteczne modelowe rozwiązania dla miast i gmin chcących obniżyć koszty energii i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne dzięki inwestycji w OZE, w tym w szczególności w fotowoltaikę. Model inwestycji w zieloną energię każdorazowo dostosowywany jest do lokalnych uwarunkowań i potrzeb konkretnego inwestora – od wielkiego miasta po gminę wiejską. Kancelaria w przejrzysty sposób prezentuje różne warianty organizacyjne przedsięwzięcia (samodzielne działanie gminy, wykorzystanie potencjału istniejących spółek komunalnych czy stworzenie spółki celowej) oraz przedstawia dostępne formy wsparcia i źródła finansowania przedsięwzięcia. Model uwzględnia zarówno specyfikę finansów samorządowych jak i charakterystyczne potrzeby energetyczne jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

 • kompleksowe doradztwo w ramach działalności elektroenergetycznej, w sektorze gazowniczym i ciepłowniczym, w tym w zakresie energii odnawialnej, kogeneracji, regazyfikacji LNG, gazu łupkowego;
 • doradztwo regulacyjne dotyczące zagadnień prawa energetycznego, m.in. w zakresie koncesji, taryf, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, wyznaczania i certyfikacji operatorów, postępowań i sporów prowadzonych przed Prezesem URE;
 • pomoc prawną w zakresie sporządzania oraz negocjowania umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji (umów kompleksowych) paliw gazowych, energii, ciepła, umów regazyfikacji LNG, magazynowania paliw gazowych, umów o przyłączenie do sieci;
 • wsparcie przy tworzeniu strategii zakupowych, przesyłu oraz bilansowania paliwa gazowego, w tym poprzez Towarową Giełdę Energii (TGE), rynek OTC, giełdy państw ościennych np. EEX, a także w procesie zmiany sprzedawcy;
 • reprezentowanie Klientów sektora energetycznego w procesach legislacyjnych, implementacji europejskiego prawa energetycznego, kodeksów sieciowych ENTSO;
 • kompleksowe wsparcie prawne w planowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych m.in. w zakresie sieci przesyłowych, mocy wytwórczych energii konwencjonalnej i odnawialnej, kogeneracji. Wsparcie w negocjowaniu umów z inwestorami, wykonawcami oraz instytucjami finansowymi;
 • obsługę transakcji M&A (fuzje i przejęcia) w energetyce oraz doradztwo restukturyzacyjne;
  sporządzanie analiz prawnych – due diligence – w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa regulujących działalność przedsiębiorstw energetycznych.


Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie procesu udzielenia, zmiany czy cofnięcia koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii. Zapewniamy doradztwo na każdym etapie procesu uzyskiwania koncesji – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po uzyskanie koncesji.


Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie tworzenia i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, jak i w zakresie zwolnień z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu zatwierdzania taryfy – od przygotowania niezbędnych dokumentów, złożenia wniosku, postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki i udzielanie niezbędnych wyjaśnień, po sporządzenie odwołania od decyzji URE i reprezentację przed sądem, aż po zatwierdzenie taryfy.


Kompleksowo w procesie tworzenia i zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych (IRiESP) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz czy wyznaczania (IRiESD). Sporządzamy niezbędne dokumenty, wyjaśnienia, odwołania.


Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym oraz sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Doradzamy w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków wynikających z regulacji prawa unijnego, w tym REMIT, EMIR, MIFID, MIFID II, NC CAM, NC BAL.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy tworzeniu strategii zakupowych, przesyłu oraz bilansowania paliwa gazowego, w tym poprzez Towarową Giełdę Energii (TGE), rynek OTC, giełdy państw ościennych np. EEX, a także w procesie zmiany sprzedawcy.


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zapewniamy doradztwo dla operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych. Doradzamy spółkom przy działalności hurtowej na towarowych giełdach energii w Polsce i na rynkach zagranicznych.


Oferujemy kompleksową obsługę transakcji M&A w energetyce oraz doradztwo restukturyzacyjne. Sporządzamy analizy prawne – due diligence – w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa regulujących działalność przedsiębiorstw energetycznych. Opracowujemy modele realizacji transakcji i niezbędne dokumenty transakcyjne. Doradzamy w zakresie wyboru sposobu realizacji przedsięwzięcia. Zapewniamy wsparcie w całym procesie realizacji transakcji.


Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie realizacji inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki (PV). Zapewniamy doradztwo na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od przeprowadzenia wstępnych analiz, wyboru scenariusza realizacji inwestycji, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i dokumentów, po negocjowanie umów z inwestorami, wykonawcami oraz instytucjami finansowymi aż po oddanie inwestycji do użytkowania. Zapewniamy przygotowanie oraz negocjowanie umów umożliwiających uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości. Oferujemy udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie eksploatacji inwestycji oferujemy bieżące wsparcie prawne. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla prosumentów w procesie uzyskiwania dofinansowania z programu „Mój prąd”.


Oferujemy także usługi prawne z zakresie umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z fotowoltaiki – Power Purchase Agreement (PPA). Kompleksowo doradzamy na etapie wyboru rodzaju umowy PPA, przygotowania warunków umowy PPA i ich negocjowania.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie oraz szeroką praktykę w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców.
Doradztwo Kancelarii na rzecz Zamawiających obejmuje:
pomoc w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania;
przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówień, oraz istotnych warunków umów;
prowadzenie negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
sporządzanie opinii oraz analiz prawnych dotyczących obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych bądź jego braku;
doradztwo w związku z prowadzeniem kontroli przez Prezesa UZP;
doradztwo w postępowaniu dotyczącym korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE;
wsparcie w procesach legislacyjnych dotyczących implementacji unijnego prawa zamówień publicznych oraz innych zmian w ustawie.
Doradztwo na rzecz Wykonawców obejmuje:
pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
identyfikację ryzyk związanych z postępowaniem i realizacją umów o zamówienie publiczne;
sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
reprezentowanie Wykonawców w toku negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
doradztwo przy sporządzaniu oferty Wykonawcy, w tym w zakresie formalno-prawnym przy sporządzeniu załączników;
reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych
doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów z konsorcjantami i podwykonawcami; sporządzanie opinii prawnych w zakresie PZP;

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji realizowanych w formule PPP. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie przygotowania projektów PPP obejmują w szczególności:
rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP;
ocenę możliwości realizacji projektów PPP z wykorzystaniem środków europejskich lub innych bezzwrotnych form pomocy;
doradztwo prawne w ramach PPP instytucjonalnego z wykorzystaniem spółki o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym;
wsparcie partnerów w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji określających zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, a także ocenę złożonych ofert;
doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi;
opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów towarzyszących zawieranych w celu realizacji przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną podmiotom publicznym oraz prywatnym w realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych, począwszy od etapu planowania inwestycji, organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów oraz rozwiązywaniu rodzących się w toku ich realizacji sporów. Wspieramy projekty, w ramach których wykorzystywane są tradycyjne metody finansowania, środki unijne oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kreatywność zespołu kancelarii pozwala wypracowywać skuteczne rozwiązania prawne służące przezwyciężaniu przeszkód prawnych.

PRAWO BUDOWLANE ORAZ INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną podmiotom publicznym oraz prywatnym w realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych, począwszy od etapu planowania inwestycji, organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów oraz rozwiązywaniu rodzących się w toku ich realizacji sporów. Wspieramy projekty, w ramach których wykorzystywane są tradycyjne metody finansowania, środki unijne oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kreatywność zespołu kancelarii pozwala wypracowywać skuteczne rozwiązania prawne służące przezwyciężaniu przeszkód prawnych.

We współpracy z ekspertami technicznymi Kancelaria opracowała proste i skuteczne modelowe rozwiązania dla miast i gmin chcących obniżyć koszty energii i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne dzięki inwestycji w OZE, w tym w szczególności w fotowoltaikę. Model inwestycji w zieloną energię każdorazowo dostosowywany jest do lokalnych uwarunkowań i potrzeb konkretnego inwestora – od wielkiego miasta po gminę wiejską. Kancelaria w przejrzysty sposób prezentuje różne warianty organizacyjne przedsięwzięcia (samodzielne działanie gminy, wykorzystanie potencjału istniejących spółek komunalnych czy stworzenie spółki celowej) oraz przedstawia dostępne formy wsparcia i źródła finansowania przedsięwzięcia. Model uwzględnia zarówno specyfikę finansów samorządowych jak i charakterystyczne potrzeby energetyczne jednostek samorządu terytorialnego.

Oferta doradztwa prawnego obejmuje m.in.:

 • wsparcie we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;
  kompleksową pomoc prawną przy skomplikowanych projektach infrastrukturalnych: liniowych, nowych oraz modernizowanych mocach wytwórczych energii, spalaniach odpadów, odnawialnych źródłach energii, specjalistycznych obiektach branży informatycznej i telekomunikacyjnej;
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnych, w tym finansowo i podatkowo, rozwiązań prawnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia;
 • przygotowanie i negocjację umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym dotyczących budowy, inwestorstwa zastępczego, operowania, serwisowania układami technologicznymi;
  doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym ochrony środowiska;
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości oraz spółek będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, identyfikacja ryzyk nieruchomości oraz doradztwo w zakresie ich ograniczania lub eliminacji;
 • opracowywanie i negocjację umów dotyczących sprzedaży lub udostępnienia nieruchomości, w tym ustanowienia służebności przesyłu;
 • wparcie prawne w procesach pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej, POIiŚ, NFOŚiGW;
 • reprezentowanie Klientów w sporach w sprawach związanych z realizacją inwestycji.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie oraz szeroką praktykę w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Z powodzeniem doradzamy podmiotom sektora publicznego oraz prywatnego. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego z wykorzystaniem spółki z kapitałem mieszanym publiczno-prywatnym.

Doradztwo na rzecz Zamawiających obejmuje:

 • pomoc w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania;
  przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, oraz istotnych warunków umów;
 • opracowanie dokumentacji postępowania;
 • prowadzenie negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych;
 • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych dotyczących obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych bądź jego braku;
 • doradztwo w związku z prowadzeniem kontroli przez Prezesa UZP;
 • doradztwo w postępowaniu dotyczącym korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE;
 • wsparcie w procesach legislacyjnych dotyczących implementacji unijnego prawa zamówień publicznych oraz innych zmian w ustawie.

Doradztwo na rzecz Wykonawców obejmuje:

 • pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • identyfikację ryzyk związanych z postępowaniem i realizacją umów o zamówienie publiczne;
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
 • reprezentowanie Wykonawców w toku negocjacji i dialogu konkurencyjnego;
 • doradztwo przy sporządzaniu oferty Wykonawcy, w tym w zakresie formalno-prawnym przy sporządzeniu załączników;
 • reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w postępowaniach związanych z wniesieniem środków odwoławczych
 • doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów z konsorcjantami i podwykonawcami;
  sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych;

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)

Prawnicy Kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem obsługiwanych przez nas projektów w formule PPP jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym pozwalających na maksymalizację korzyści zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i komercyjnym.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie przygotowania projektów PPP obejmują w szczególności:

 • rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP;
 • ocenę możliwości realizacji projektów PPP z wykorzystaniem środków europejskich lub innych bezzwrotnych form pomocy;
 • doradztwo prawne w ramach PPP instytucjonalnego z wykorzystaniem spółki o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym;
 • wsparcie partnerów w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji określających zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, a także ocenę złożonych ofert;
 • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi;
 • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów towarzyszących zawieranych w celu realizacji przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

GOSPODARKA ODPADAMI I PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym między innymi w obszarze emisji gazów lub pyłów. Nasze pomoc prawna skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, a także podmiotów prywatnych. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w sektorze „Waste to Energy” (WtE) – termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem energii, łącząc szerokie doświadczenia z zakresu gospodarki odpadami i prawa energetycznego.

W ramach tej specjalizacji oferujemy m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania, budowy i operowania instalacjami przetwarzania odpadów, w tym spalarni odpadów z odzyskiem energii;
 • pomoc prawną przy kontraktowaniu wieloletnich usług zagospodarowania odpadów, w tym zapewnia strumienia odpadów spalarniom w ramach porozumień horyzontalnych nie wymagających stosowania PZP;
 • wsparcie prawne w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • doradztwo w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i oceny odziaływania na obszary Natura 2000 w procesach inwestycyjnych;
 • wsparcie przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, w tym zastępstwo przed organami administracji i sądem administracyjnym;
 • wsparcie przez sporządzaniu planów gospodarki odpadami i sprawozdań z realizacji tych planów;
  przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych;
 • analizy zgodności działań podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z normami prawa ochrony środowiska;
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, takich jak umowy, regulaminy, uchwały;
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących wybranych regulacji polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska oraz prawa dotyczącego zagospodarowania odpadów.

PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

Doświadczenie naszych prawników pozwala kancelarii doradzać spółkom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach rozwoju, prowadząc ich bieżącą obsługę prawną, a także skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, sprzedaży, akwizycji i połączeń, przekształceń i likwidacji.

W ramach oferty zapewniamy:

 • pomoc przy tworzeniu spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prawnej, opracowanie wymaganej dokumentacji, reprezentację przed sądem rejestrowym;
 • prowadzenie procesów przekształcania, podziału, łączenia spółek, w tym przygotowanie wymaganych uchwał, projektów umów spółki, wniosków do sądu;
 • analizy prawne – due diligence – w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa handlowego i zagadnień korporacyjnych, oraz innych prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej spółki;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania i zbywania udziałów, akcji, przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • tworzenie pozastatutowych umów zawieranych między wspólnikami lub akcjonariuszami;
  opiniowanie złożonych zagadnień prawnych dotyczących wykupu dobrowolnego lub przymusowego, umorzenia dobrowolnego, przymusowego, automatycznego udziałów/akcji, wstąpienia i wyjścia wspólnika ze spółki, jak również tworzenie odpowiednich postanowień umów spółki w tym zakresie;
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym zgromadzeń wspólników, posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, sporządzanie regulaminów organów spółek;
 • doradztwo w projektach restrukturyzacyjnych w tym wydzielania spółek, we wszystkich aspektach prawnych, w tym w zakresie prawa pracy, kwestii podatkowych, własnościowych, własności intelektualnej i przemysłowej;
 • opracowywanie strategii w zakresie struktury i mechanizmów działania grupy kapitałowej;
  pomoc prawną w kwestiach związanych z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności w zakresie problematyki definicji pojęcia „prywatyzacja” oraz akcji pracowniczych.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria wspiera Klientów w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu. Nasi prawnicy mają doświadczenie w pracy dla podmiotów polskich i międzynarodowych z różnych branż, w tym medialnej i nowych technologii.

W ramach specjalizacji oferujemy:

 • opracowanie i negocjowanie umów licencyjnych, wdrożeniowych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, czy też umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich;
  przygotowanie i negocjowanie umów agencyjnych, franszyzowych, outsourcingowych, a także marketingowych i sponsorskich;
 • opracowanie umów wdrożenia, wsparcia i szkoleń w zakresie programów komputerowych i systemów teleinformatycznych;
 • pomoc w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony utworów w tym programów komputerowych, a także praw do domen internetowych;
 • doradztwo w zakresie regulaminów serwisów internetowych, promocji, konkursów, w tym w celu wykluczenia ryzyka stosowania klauzul niedozwolonych;
 • wsparcie w procesie ochrony danych osobowych;
 • reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej.

PRAWO PODATKOWE

Wykorzystując bogate doświadczenie wspieramy Klientów w rozwiązywaniu problemów podatkowych pojawiających się w bieżącej działalności gospodarczej. Służymy radą w opracowywaniu bezpiecznych i efektywnych biznesowo modeli działalności w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Pomagamy w opracowaniu długookresowych strategii optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności. Opiniujemy transakcje i operacje pod kątem ograniczenia ryzyk i optymalizacji podatkowej. Doradzamy w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT i akcyzy, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatków międzynarodowych. Proponujemy rozwiązania dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i w sprawach cen transferowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i przed sądami administracyjnymi oraz w czasie kontroli prowadzonych przez organy ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • ocenę skutków podatkowych zawieranych umów oraz realizowanych przedsięwzięć i inwestycji;
  wsparcie w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych;
 • restrukturyzację podatkową przedsiębiorstw, w tym opracowanie modeli fuzji i przejęć, podziałów, transferów części bądź całości przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich późniejszego zbycia;
 • doradztwo transakcyjne: badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji, konsulting podatkowy w toku prowadzonych negocjacji;
 • strukturyzację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz poradnictwo w przygotowaniu dokumentacji podatkowej obejmującej takie transakcje (dokumentacja cen transferowych);
 • wsparcie w procesie przygotowania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych;
  strukturyzację podatkową inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
 • optymalizację opodatkowania kadry zarządzającej i kluczowych pracowników;
 • przygotowanie i wdrożenie optymalizacji podatkowych dla osób fizycznych poprzez wykorzystanie polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego oraz funduszy inwestycyjnych;
 • wnioski o wydanie wiążących interpretacji podatkowych;
 • przygotowanie Klientów do kontroli podatkowych lub celnych oraz wsparcie w toku prowadzonych kontroli m.in.; przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych;
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych;
 • reprezentację na rozprawach sądowych w zakresie prawa podatkowego;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych dotyczących problematyki podatkowej.