COVID a choroba zawodowa

W kwietniu 2020 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja nr 5073 w przedmiocie ujęcia COVID-19 w wykazie chorób zawodowych. W odpowiedzi na interpelację, ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że obecny stan prawny pozwala na stwierdzenie zaistnienia choroby zawodowej w przypadku zachorowania na COVID-19.

Nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru zasiłku w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy na skutek porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi

Dnia 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747; dalej: ?ustawa zmieniająca?), która wśród wielu zmian zawiera niezwykle istotny przepis dotyczący zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dla ochrony przede wszystkim kobiet w […]

Tarcza 5.0 wchodzi w życie

Tarczą 5.0 nazywana jest ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawierająca szczególne rozwiązania wspomagające przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Przewiduje ona możliwość przyznania dodatkowego świadczenia […]