Kancelaria BWW na III Konferencji Paliwa Alternatywne ? Waste to Energy ? Energia z Odpadów

 W dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Licheniu odbyła się Konferencja o efektywnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego z odpadów w sektorze energetycznym. Naszą Kancelarię reprezentowała Pani Mecenas Małgorzata Banasik, która wygłosiła wykład dotyczący prawnych uwarunkowań uzyskiwania, metod wykorzystywania i systemu wsparcia paliw alternatywnych w gospodarce ze uwzględnieniem zmian prawnych po 1 stycznia 2016 r.

Prace nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO)

Obecnie trwają prace nad aktualizacją KPGO 2016. Aktualizacja KPGO ma na celu dostosowanie istniejących celów w gospodarce odpadami do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym. W grudniu 2015r. KE przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie odpadów zakładający zmniejszenie składowania odpadów na rzecz przygotowania do powtórnego użycia i recyklingu. Termiczne przekształcanie odpadów ma […]

Update of the National Waste Management Plan in progress

Polish government is currently working on updating the NWMP 2016. NWMP update is to adjust the existing targets in waste management to the European Commission’s proposals on so-called ?circular economy?. In December 2015 the European Commission presented a proposal for revision of the ?Waste Directive? aimed at reduction of waste storage in favor of their […]

Update of the National Waste Management Plan in progress

Polish government is currently working on updating the NWMP 2016. NWMP update is to adjust the existing targets in waste management to the European Commission’s proposals on so-called ?circular economy?. In December 2015 the European Commission presented a proposal for revision of the ?Waste Directive? aimed at reduction of waste storage in favor of their […]

Update of the National Waste Management Plan in progress

Polish government is currently working on updating the NWMP 2016. NWMP update is to adjust the existing targets in waste management to the European Commission’s proposals on so-called ?circular economy?. In December 2015 the European Commission presented a proposal for revision of the ?Waste Directive? aimed at reduction of waste storage in favor of their […]

Polskie LNG z koncesją i decyzją o wyznaczeniu operatorem

11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG. Jednocześnie Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego w Terminalu regazyfikacyjnym w Świnoujściu. Obie decyzje są ważne do 31 grudnia 2030 r.

President of ERO has approved tariff for Polish LNG

The tariff was approved as requested by the company, for the period from the introduction of tariffs for use – up to 31 December. The tariff defines fees for package services regasification of liquefied natural gas, including: unloading of LNG from the tanker, process storage tanks, regasification and putting the gaseous fuel to the transmission […]

Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego dla Polskiego LNG

Taryfa została zatwierdzona, zgodnie z wnioskiem spółki, na okres od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania – do 31 grudnia br. W taryfie zostały ustalone stawki opłat za pakietowe usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego obejmujące: wyładunek LNG z tankowca, procesowe składowanie w zbiornikach, regazyfikację i oddanie paliwa gazowego do systemu przesyłowego oraz stawki za usługi dodatkowe […]

President of ERO has approved tariff for Polish LNG

The tariff was approved as requested by the company, for the period from the introduction of tariffs for use – up to 31 December. The tariff defines fees for package services regasification of liquefied natural gas, including: unloading of LNG from the tanker, process storage tanks, regasification and putting the gaseous fuel to the transmission […]