ico-aktywnosc

Aktualności

COVID a choroba zawodowa

W kwietniu 2020 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja nr 5073 w przedmiocie ujęcia COVID-19 w wykazie chorób zawodowych. W odpowiedzi na interpelację, ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że obecny stan prawny pozwala na stwierdzenie zaistnienia choroby zawodowej w przypadku zachorowania na COVID-19.

Nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru zasiłku w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy na skutek porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi

Dnia 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747; dalej: „ustawa zmieniająca”), która wśród wielu zmian zawiera niezwykle istotny przepis dotyczący zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dla ochrony przede wszystkim kobiet w ciąży i przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich wprowadzono szczególne rozwiązanie wyłączające konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku, jeśli pracownik został objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie przepisów tarcz antykryzysowych, a obniżenie to nastąpiło w okresie pobierania zasiłku lub jeśli przerwa między okresami zasiłkowymi była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Art. 63(1) k.p.c. a uprawnienia inspektora pracy

Czy inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz pracownika powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy?

Tarcza 5.0 wchodzi w życie

Tarczą 5.0 nazywana jest ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawierająca szczególne rozwiązania wspomagające przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Przewiduje ona możliwość przyznania dodatkowego świadczenia postojowego, nie więcej niż 3-krotnie, oraz zwolnienie ze składek ZUS za miesiące lipiec-wrzesień 2020 r.