ico-aktywnosc

Aktualności

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach.

22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowe zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz zaostrza kary za działalność bez lub z naruszeniem posiadanej koncesji. Zgodnie z założeniami znowelizowana ustawa ma uczynić rynek paliw bardziej przejrzystym poprzez nadanie Prezesowi URE nowych uprawnień w zakresie kontroli. Nowelizacja wprowadza także nowe rodzaje przestępstw oraz czynów sankcjonowanych karami pieniężnymi. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, będzie sankcjonowane karą do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru będzie zaś zagrożony karą do 2,5 mln zł.

Propozycje Ministerstwa Energii dotyczące rynku mocy są już dostępne.

4 lipca 2016r. Ministerstwo Energii przedstawiło Projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Udostępniony dokument ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad wprowadzeniem w Polsce mechanizmów wsparcia dla zapewnienia stałej dostępności mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.