Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z tego świadczenia rodzice dzieci do 8 roku życia mogą korzystać do dnia 26 lipca br.” – podało do wiadomości poprzez swoją stronę internetową Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertrudy Uścińskiej, formuła tego świadczenia już się wyczerpała. W wywiadzie dla portalu Money.pl, na pytanie o wydłużenie okresu przysługiwania tego świadczenia wskazała, że „w lipcu wykorzystanie tego zasiłku jest po prostu niewielkie w stosunku do tego, co było naprawdę w kwietniu, maju czy czerwcu”.

Zakończono tym samym proces wydłużania dodatkowego świadczenia z ubezpieczenia społecznego, kształtowanego w tzw. specustawie koronawirusowej oraz w dalszych rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, z której Rząd nie zdecydował się skorzystać ponownie. Zakończony rok szkolny, a co za tym idzie okres urlopowy i zmniejszająca się liczba wnioskujących uzasadnia zrezygnowanie z przedstawionego świadczenia.

Jednocześnie Ministerstwo wskazuje, że po tym okresie, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, istnieje nadal możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka w wieku do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Ta regulacja nie uwzględnia jednakże chęci rodziców do pozostawienia dziecka w domu z uwagi na strach przed zarażeniem w żłobku czy przedszkolu, jak było dotychczas.

Na marginesie warto zaznaczyć, że zasiłek opiekuńczy na zasadach uregulowanych w ustawie w wymiarze 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci) przysługuje również w przypadku choroby dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia. Na tych samych zasadach zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email is never published nor shared. Wymagane pola są oznaczone *