Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – c.d. zmian

W Senacie trwają aktualnie prace nad zmianą przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego tzw. specustawą o COVID-19. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim kręgu podmiotów uprawnionych do pobierania tego świadczenia.


Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. „tarcza 4.0”), dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8, zgodnie z zapowiedziami, został przywrócony z mocą wsteczną od dnia 25 maja 2020 r. Będzie on przysługiwał, we wszystkich przypadkach, do 28 czerwca 2020 r. Warunkiem jego przyznania jest zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły albo niemożność sprawowania opieki przez nianię, a także zwolnienie pracownika od pracy w celu opieki nad dzieckiem, także jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko, została otwarta. Rada Ministrów będzie mogła w dalszym ciągu w drodze rozporządzenia wydłużać okres przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a jednocześnie określać, w stosunku do jakich osób jest on przedłużany (art. 4 ust. 3 specustawy w nowym brzmieniu).

Trzeba jednak zaznaczyć, że uchwalona przez Sejm ustawa jest aktualnie przedmiotem prac Senatu, który może zgłosić do niej swoje poprawki.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiło się wyjaśnienie, jaka będzie praktyka Zakładu w tym zakresie. Zgodnie z przedstawioną informacją, „Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu) rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.”.  Wzór oświadczenia oraz zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2587206).

Jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Zaznaczamy jednakże, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstawy prawnej do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego – w konsekwencji wszelkie wnioski składane przez pracowników powinny zostać rozpatrzone dopiero po wejściu w życie przepisów przyznających wskazane świadczenie z mocą wsteczną.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email is never published nor shared. Wymagane pola są oznaczone *