ico-aktywnosc

Aktualności

Ustawa offshore podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 stycznia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (dalej jako „Ustawa”). Ustawa, wyznaczająca ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, została podpisana przez Prezydenta po niemal pełnej jednomyślność co do tej ustawy w Sejmie i w Senacie.

Kancelaria BWW zaczyna rok 2021 z dwoma bardzo dobrymi informacjami

Z przyjemnością informujemy, że Małgorzata Banasik, Managing Partner Kancelarii BWW,  została powołana na Prezesa Sądu Giełdowego, stałego sądu polubownego, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Właśnie rozpoczęła się 5-letnia kadencja nowego składu sędziowskiego. Do zespołu Kancelarii jako Of Counsel dołącza radca prawny Agnieszka Ferek - bardzo doświadczony praktyk w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, w tym realizowanych w formule PPP. Mecenas Agnieszka Ferek przez wiele lat prowadziła praktykę PPP w międzynarodowej kancelarii i ma na koncie wiele inwestycji zakończonych sukcesem. Jest ekspertką rekomendowaną w rankingu Chambers Europe oraz Legal500 EMEA. Współpraca z tej klasy ekspertem to ogromna przyjemność i możliwość wzajemnej nauki, ale też nieoceniona korzyść dla Klientów Kancelarii. Bardzo serdecznie witamy "na pokładzie" BWW i z radością czekamy na nowe, wspólne projekty.

Praca na urlopie macierzyńskim jednak możliwa

W ostatnim wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczas dominującą interpretację przepisów, zgodnie z którą matka dziecka nie mogła świadczyć pracy w okresie korzystania z tzw. obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, tj. przez co najmniej 14 tygodni. Oznacza to, że kobiety będą mogły wrócić do pracy jeszcze w czasie korzystania z tego urlopu.

COVID a choroba zawodowa

W kwietniu 2020 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja nr 5073 w przedmiocie ujęcia COVID-19 w wykazie chorób zawodowych. W odpowiedzi na interpelację, ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że obecny stan prawny pozwala na stwierdzenie zaistnienia choroby zawodowej w przypadku zachorowania na COVID-19.

Nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru zasiłku w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy na skutek porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi

Dnia 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747; dalej: „ustawa zmieniająca”), która wśród wielu zmian zawiera niezwykle istotny przepis dotyczący zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dla ochrony przede wszystkim kobiet w ciąży i przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich wprowadzono szczególne rozwiązanie wyłączające konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku, jeśli pracownik został objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie przepisów tarcz antykryzysowych, a obniżenie to nastąpiło w okresie pobierania zasiłku lub jeśli przerwa między okresami zasiłkowymi była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.