portfolio image

Doświadczony praktyk koncentrujący się na zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, szeroko rozumianym prawem gospodarczym publicznym, prawem zamówień publicznych i prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Prowadzi obsługę prawną Klientów w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz gospodarki odpadami.

Uczestniczyła w pracach nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym oraz najnowszym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Doradza w zakresie pozyskania świadectw pochodzenia z OZE i kogeneracji oraz systemach wsparcia dla OZE, w tym wsparcia dla spalarni odpadów.

Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wytwarzania energii z odpadów (termiczne przekształcanie, biogaz składowiskowy, biogaz rolniczy, biomasa). Doradza w aspektach związanych z emisjami substancji do środowiska, m.in. w obszarze dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Doradzała w licznych projektach regulacyjnych w zakresie koncesji i taryf. Uczestniczy w pracach nad kodeksami sieciowymi polskiego operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych z sektora paliw gazowych (IRiESP i IRiESD). Sporządzała wzorcowe umowy sprzedaży, dystrybucyjne oraz kompleksowe dla spółek z sektora paliw gazowych oraz energii elektrycznej, z uwzględnieniem aspektów ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zmiany sprzedawcy na rynku energetycznym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu analiz typu due-diligence spółek z sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Uczestniczka szeregu szkoleń i konferencji w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii, kogeneracji i gospodarki odpadami.