ico-zespol

Zespół

Malgorzata_Banasik

Małgorzata Banasik
Managing Partner|Radca Prawny

Aleksandra_Wozniak

Aleksandra Woźniak
Managing Partner|Radca Prawny

Prawnicy eksperciJoanna Bernat

Joanna Bernat
Partner | Radca Prawny

MG_7430ok_1s

Anna Fidecka
Senior Associate|Radca Prawny

Wieloletni praktyk z zakresu prawa kontraktów, prawa cywilnego i autorskiego. Posiada doświadczenie także w tematyce prawa budowlanego, zamówień i finansów publicznych, ochrony danych osobowych, prawa pracy i ustawy kominowej oraz ubezpieczeń majątkowych, w tym CAR/EAR i ubezpieczeń władz spółek. Zapewniała wsparcie w projektach obejmujących wdrażanie systemów informatycznych (IACS i SAP).

Posiada również dobrą znajomość zagadnień rezerw i zapasów państwowych paliw płynnych oraz bogate doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych, w szczególności wynikających z umów o roboty budowlane, w sprawach pracowniczych oraz w sprawach związanych z wykonywania uprawnień właścicielskich lub nadzorczych w stosunku do państwowych osób prawnych. Zajmowała się także sprawami związanymi z nacjonalizacją przemysłu, reformą rolną, z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i różnymi formami korzystania z nieruchomości. Zna doskonale zagadnienia związane z prywatyzacją i komercjalizacją majątku Skarbu Państwa oraz nieodpłatnym nabywaniem akcji przez pracowników. 

Doświadczenie zdobywała zapewniając przez wiele lat kompleksową obsługę prawną i procesową podmiotów publicznych i prywatnych, w tym z sektora energetycznego. 

Reprezentuje Klientów w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi (podleganie ubezpieczeniom, emerytury pomostowe, zasiłki, etc.), transgranicznym świadczeniem usług oraz outsourcingiem (zatrudnieniem zewnętrznym). Wspiera pracodawców w postępowaniach administracyjnych w ramach kontroli PIP czy ZUS. Współpracuje przy tworzeniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, np. regulaminów zfśs. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych Podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Słuchacz i absolwentka studiów podyplomowych „Prawny konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych” organizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, Instytut Programów Europejskich.

Katarzyna_Korszewska_1s

Katarzyna Korszewska
Senior Associate|Radca Prawny

Specjalistka w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych, nieruchomości, odnawialnych źródeł energii. Znawca prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza w obszarze działalności  jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Prowadzi konsulting w zakresie działalności wytwórczej energii elektrycznej, współtworzy umowy dotyczące sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw gazowych lub energii. Przygotowuje umowy o przyłączenie do sieci.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie procesów inwestycyjnych. W szczególności angażuje się w zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, ochrony środowiska, ocenę ryzyk prawnych związanych z inwestycjami, w tym zwłaszcza w nieruchomości.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

lukasz_Batory

Łukasz Batory
Partner|Adwokat

Specjalista w sprawach z zakresu prawa energetycznego, prawa handlowego oraz zamówień publicznych. Konsultant w zakresie regulacji na rynku energetycznym. Brał udział m.in. w pracach nad przygotowaniem kodeksów sieci (IRiESP, IRiESD), instrukcji dla gazociągu jamalskiego, instrukcji terminalu LNG oraz taryf dla przedsiębiorstw energetycznych w sektorze gazowym.

Doradza przedsiębiorstwom energetycznym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestniczył w przygotowywaniu wzorcowej umowy przesyłowej oraz MUP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacz Podyplomowego Studium Funkcjonowania Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Rektora UW. Uczestnik Kliniki Mediacji organizowanej przez CRSiK przy UW oraz wielu innych szkoleń z zakresu mediacji i negocjacji.

Legodzinski

Michał Legodziński
Associate|Adwokat

Specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, cywilnego oraz handlowego. Koncentruje się na obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych oraz odnawialnych źródłach energii. Uczestniczył w realizacji inwestycji w energetyce o znaczeniu wspólnotowym (tzw. most energetyczny Polska – Litwa). Doświadczony praktyk w pozyskiwaniu tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych.

Wielokrotny reprezentant stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie ustanawiania służebności przesyłu. Posiada także doświadczenie procesowe z zakresu prawa budowlanego zdobyte w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Absolwent prawa i administracji na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie i stypendysta rektora tegoż uniwersytetu. Odbył praktyki m.in. w Rządowym Centrum Legislacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnik szkoleń i konferencji z zakresu inwestycji na obszarach chronionych przyrodniczo, a także dotyczących prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

Agnieszka_Szydlowska

Agnieszka Mikołajczuk
Senior Associate|Radca Prawny

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Za szczególnie interesujący obszar ekspertyzy uznaje działania z zakresu zbiorowego prawa pracy. Zajmuje się także kwestiami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

Posiada szerokie doświadczenie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia (m.in. zwolnienia grupowe). Służy także wsparciem obszarom kadr i płac w ich bieżących problemach związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem czy realizacją obowiązków spoczywających na pracodawcach w czasie trwania stosunków pracy. Reprezentuje strony w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, w szczególności z zakresu prawa pracy. Współpracuje z Klientami w procesach związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi oraz audytach z tym związanych.

Doświadczony praktyk, w szczególności w sprawach na styku prawa pracy i samorządu terytorialnego, jak również czasu pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i finalistka Konstytucyjnego Turnieju Sądowego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Doświadczony organizator i prowadzący zajęć typu „moot court”. Wcześniej związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Agata_Niezychowska

Agata Nieżychowska
Of Counsel|Doradca Podatkowy

Specjalistka we wsparciu firm z branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej oraz z sektora nieruchomości i branży budowlanej. Wspiera także firmy z branży reklamowej i przedsiębiorstwa z rynku FMCG.

Praktyk o bogatym doświadczeniu w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć. Prowadziła liczne procesy restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury własnościowej mających na celu wdrożenie korzystnych podatkowo rozwiązań. Uczestniczy w procesach łączenia, likwidacji, przekształcania przedsiębiorstw, a także przenoszenia aktywów między przedsiębiorstwami i wymiany udziałów. Opracowuje i wprowadza efektywne podatkowo struktury nabywania i zbywania składników majątkowych, także akcji/udziałów spółek.

Doradca w kompleksowych projektach transakcyjnych, jak również w kwestiach podatkowych związanych z bieżącą działalnością firmy. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Prowadziła również szereg projektów podatkowych typu due diligence zmierzających do zweryfikowania prawidłowości rozliczeń podatkowych nabywanych przedsiębiorstw oraz identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyk podatkowych dla nabywcy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (wpis na listę doradców podatkowych uzyskała w 2005 roku). W trakcie ponad dziesięcioletniej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young oraz MAZARS i zespołach podatkowych kancelarii prawniczych SALANS (obecnie Dentons) i Wierzbowski Eversheds.